Vyhlásenie o dôvernosti údajov – EU & UK Recruitment

Posledná aktualizácia: 26. januára 2021

I. Glosár – základné pojmy

Osobné údaje – všetky informácie, ktoré o vás spracúvame. Patrí sem napr. krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, vzdelanie, informácie o vašich pracovných skúsenostiach a pod.

Spracovanie – všetky aktivity vykonávané v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Napríklad: získavanie, uchovávanie, aktualizácia, zasielanie správ na vašu adresu či vymazanie údajov.

II. Informácie o spoločnosti GlobalLogic ako prevádzkovateľovi údajov

Kontaktná e-mailová adresa: privacy@globallogic.com

Prevádzkovateľom údajov je zastúpenie spoločnosti GlobalLogic v krajine, kde sa nachádza pozícia, o ktorú sa uchádzate – podrobnosti o spoločnosti nájdete tu.

III. Aké osobné údaje získavame a aký je účel a právny základ ich spracúvania?

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, závisí od toho, aké informácie nám poskytnete vo svojej žiadosti. Týka sa to obsahu dokumentov, informácií o spôsobe ich podania, ako aj obsahu našej ďalšej potenciálnej komunikácie a záverov náborového procesu. Akékoľvek poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Naše spracovanie osobnych údajov môže zahŕňať aj informácie, ktoré zhromažďujeme (priamo alebo prostredníctvom poskytovateľa služieb/orgánu verejnej správy), napr. ak na požiadanie našich klientov alebo na základe zákonnej povinnosti vykonávame previerky potrebné na to, aby sme overili vašu osobnú vhodnosť pre určité prcovné miesto.

V prípade, že ste súhlasili s účasťou v rámci konkrétneho náborového procesu, váš súhlas pre nás predstavuje právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov (Čl. 6 ods. 1 bod a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účely ďalšieho náboru v budúcnosti na základe našich oprávnených záujmov (Čl. 6 ods. 1 bod f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), aby sme vám mohli predložiť ponuku práce v súlade s vašou kvalifikáciou a našimi potrebami, teda na účely konzistentné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané (tzv. zlučiteľné účely uvedené v Čl. 6 ods. 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

V každom prípade platí, že účely, na ktoré spracúvame údaje, sú:

 • posúdenie vašej kandidatúry na pracovnú pozíciu s ohľadom na požiadavky spojené s touto pozíciou definované v pracovnej ponuke, o ktorú sa uchádzate, a/alebo pre potreby náboru na porovnateľné pracovné pozície v budúcnosti;
 • overenie, či spĺňate požiadavky na konkrétnu pozíciu, aby sme vám mohli predložiť ponuku na spoluprácu a uzatvoriť s vami zmluvu o spolupráci;
 • preukázanie súladu náborového procesu so zákonnými požiadavkami a predpismi.
IV. Doba uchovávania vašich osobných údajov

Ak ste svoju žiadosť o prijatie podali dňa 25. mája 2018 alebo po tomto dátume a ak vaše údaje spracúvame v súvislosti s jediným konkrétnym náborovým procesom, budú tieto údaje vymazané po 6 mesiacoch od ukončenia spomínaného náborového procesu, pričom ukončením sa rozumie uzatvorenie zmluvy s iným uchádzačom. Táto doba postačuje na to, aby uplynula skúšobná doba a potvrdilo sa, že pozícia bola riadne obsadená.

Údaje spracúvané na základe súhlasu s účasťou na budúcich náborových procesoch (vrátane náboru na nepretržite otvorené pozície), pokiaľ bol súhlas udelený dňa 25. mája 2018 alebo po tomto dátume, sú spracúvané do odvolania súhlasu alebo pokým sa nenaplní účel, na ktorý bol takýto súhlas udelený (vaše prijatie), avšak zvyčajne nie dlhšie než 3 roky od udelenia vášho súhlasu.

Ak ste svoju žiadosť podali pred 25. májom 2018, vaše osobné údaje sú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov (viď časť III vyššie) najviac 18 mesiacov od ich získania.

Vyššie uvedené doby a lehoty môžu byť primerane predĺžené v prípade vznesenia právnych nárokov alebo návrhov na začatie súdnych konaní, a to na dobu trvania takýchto konaní a ich urovnania, a tiež v prípade, že nám v konkrétnych prípadoch zákon ukladá povinnosť spracúvať takéto údaje dlhšiu dobu.

V. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom budú mať len oprávnení zamestnanci a partneri spoločnosti GlobalLogic, poradcovia alebo audítori, a to v miere nevyhnutne potrebnej na výkon ich povinností.

Keďže sme spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, niektoré súčasti skupiny GlobalLogic sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vo všetkých prípadoch však uplatňujeme všetky potrebné opatrenia vrátane štandardných dojednaní týkajúcich sa ochrany údajov prijatých v rámci rozhodnutí Európskej komisie. Na ochranu osobných údajov pri ich posielaní a po ich prijatí navyše využívame všeobecne uplatňované štandardy. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o bezpečnostných opatreniach, ktoré uplatňujeme pri prenose osobných údajov do tretích krajín, radi vám zašleme ich kópiu, ak nám napíšete na privacy@globallogic.com.

V prípade, že existuje relevantný právny dôvod na takúto požiadavku, spoločnosť GlobalLogic môže byť povinná poskytnúť orgánom verejnej moci určité informácie týkajúce sa konaní, ktoré tieto orgány vedú.

VI. Vaše práva týkajúce sa spracúvania a vašich osobných údajov

Na účinné uplatnenie svojich práv prosím zašlite svoje požiadavky z kontaktnej adresy, ktorú ste uviedli, na adresu privacy@globallogic.com, a ako predmet e-mailu uveďte „GDPR Request“. Je tiež potrebné, aby ste v texte uviedli, ktoré zo svojich práv si uplatňujete. Upozorňujeme, že inštrukcie uvedené v predchádzajúcich dvoch vetách nie sú podmienkou, ale len odporúčaním. Máte tieto práva:

 1. Prístup k svojim osobným údajom – máte právo požiadať, aby sme vám poskytli podrobné informácie týkajúce sa:
 • toho, či spracúvame vaše osobné údaje;
 • účelu, na aký ich spracúvame;
 • kategórií údajov, ktoré o vás spracúvame;
 • príjemcov vašich osobných údajov;
 • plánovanej doby spracúvania (ak je to možné určiť) a, v prípade, že nie sme schopní takúto informáciu podať, aké sú kritériá určujúce pre stanovenie doby spracúvania;
 • v prípade, že ste svoje osobné údaje neposkytli vy, všetky dostupné informácie týkajúce sa zdroja týchto údajov.

Mate tiež právo získať prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o vás spracúvame (kópia údajov).

 1. Oprava údajov – ak sú informácie o vás nesprávne, alebo ak sa nesprávnymi stali, máte právo žiadať o ich opravu.
 2. Odvolanie súhlasu – máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov bez toho, aby takéto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo spomínaného súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Vymazanie osobných údajov – za istých okolností vám Všeobecné nariadenie o ochrane údajov dáva „právo na zabudnutie“. Toto právo si môžete uplatniť v prípade, že vaše údaje stále spracúvame, a to najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvolali ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov na marketingové účely;
 • vaše údaje sú spracúvané nezákonným spôsobom;
 • vymazanie vašich osobných údajov od nás vyžaduje zákon.
 1. Obmedzenie spracúvania – máte právo požadovať, aby sme naše aktivity obmedzili v princípe len na uchovávanie informácií o vašej osobe, ak:
 • máte pochybnosti o správnosti osobných údajov, ktoré spracúvame, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť týchto údajov;
 • spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, no uprednostňujete obmedzenie ich spracúvania namiesto vymazania údajov;
 • spoločnosť GlobalLogic už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.
 1. Prenosnosť údajov – máte právo získať svoje osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:
 • sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve; a
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovaným spôsobom.
 1. Námietka – máte právo namietať proti niektorým operáciám, ktoré na vašich osobných údajoch vykonávame zo špecifických dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie, a to najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • ak údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu;
 • ak vaše osobné údaje spracúvame na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ak však aj napriek vašej námietke dôjdeme k záveru, že existujú významné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami alebo nad dôvodmi na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, budeme v nevyhnutne potrebnej miere aj naďalej pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, ktorých sa vaša námietka týka. Ak s takýmto posúdením situácie nesúhlasíte, môžete využiť svoje právo na podanie sťažnosti príslušnému verejnému orgánu (viac informácií nájdete nižšie).

 1. Podávanie sťažností príslušným verejným orgánom – v súvislosti s krokmi, ktoré podnikáme ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť relevantnému verejnému orgánu na ochranu údajov. Zoznam národných orgánov zodpovedných za ochranu údajov v krajinách EÚ a ich kontaktné údaje sú dostupné na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, budeme radi, ak sa najprv obrátite na nás na adrese privacy@globallogic.com.