Paško Bare – Zašto je mentoriranje bitno za studente, ali i za samog mentora

ZAGREB, 8. prosinca 2021. - GlobalLogic Hrvatska redovito organizira prakse za studente fakulteta tehničkog usmjerenja. Tijekom ljetnih mjeseci je bilo posebno dinamično. Pokrenuli smo niz praksi, od kojih je većina njih bila organizirana po principu akademija. U okviru tako organiziranih praksi studenti prvo uče od više mentora, a potom dobijaju projektni zadatak i mentora koji će ih pratiti. Upravo je uloga mentora ključna u procesu usvajanja znanja od strane studenata. Ako je mentor angažiran i motiviran, studenti će to osjetiti i otvaranje vrata u svijet tehnologije bit će im olakšano.

Paško Bare, stariji softverski inženjer jedan je od mentora na QA Testers Akademiji koja se odvijala u ljeto tijekom dva mjeseca. Akademija je bila namijenjena početnicima i kolegama s manje iskustva u domenskom znanju, a organizirana je kao kombinacija Udemy tečajeva, predavanja koje izvode interni treneri te praktičnog individualnog rada u obliku zadaća. Paško je odlučio podijeliti svoja iskustva i pristup mentoriranju kako bi se i drugi kolege odlučili na ovaj korak koji pomaže profesionalnom razvoju ne samo studenata već i samog mentora.

Imaš li od prije iskustva u mentoriranju?

Imam i prijašnjih iskustava u mentoriranju i kao mentor i kao pripravnik. I sam sam započeo svoje učenje i razvoj na takav način. Mislim da je to najbolji način za razvoj kompetencija, imati sigurnost da ćeš dobiti odgovor na svako pitanje, i istovremeno imati priliku odraditi konkretne i prave zadatke. Važno je razviti povjerenje i uspostaviti odnos u kojemu se potiče samostalnost, samopouzdanje i osobni razvoj.

Što je glavni zadatak mentora, odnosno što je to što treba pružiti studentu, a da on uvidi dodatnu vrijednost, povrh onoga što dobija na fakultetu?

Više je aspekata osobnog razvoja. Prvi aspekt je tehnički, odnosno stručni razvoj. Mentor mora pokazati specifične i praktične načine korištenja znanja i alata, usmjeriti pripravnika da učinkovito primjeni znanje i savlada nove tehnike i alate i to upravo one koji su potrebne za izvršavanje projektnih ciljeva.

Drugi aspekt je organizacijski. Mentor ima obavezu približiti pripravniku organizaciju rada na projektu, naučiti ga kako usvojiti i primjeniti metodologiju koja se primjenjuje u izvođenju projekta, pokazati primjere dobre prakse u timskom radu. Isto tako potrebno je staviti u pravi kontekst hijerarhijsku strukturu u organizaciji te odgovornost pojedinih rola i pozicija unutar organizacije.

Treći aspekt razvoja su socijalne vještine. Mentor bi trebao prepoznati ako postoji određena kočnica ili nesigurnost u komunikaciji, kako pisanoj tako i usmenoj, te potaknuti pripravnika da razvija komunikacijske vještine. Ukratko glavni zadatak mentora je pokazati praktičnu primjenuznanja i vještina potrebnih za obavljanje svakodnevnih poslova i zadataka.Kakav je tvoj pristup u mentoriranju? Koliko imaš interakcije sa studentima, da li ih superviziraš kontinuirano ili povremeno, da li si zahtjevan?

Rekao bih da sam vrlo direktan i zahtjevan, u pozitivnom smislu, naravno. Pripravniku treba dati smislene i poticajne zadatke koje će prepoznati kao izazovne. Ako je to ispunjeno, pitanja i komunikacija se razvijaju „sami od sebe“.

Netko zahtjeva više, a netko manje komunikacije, u svakom slučaju treba se prilagoditi pojedincu. Ako nema reakcije i aktivnosti od strane pripravnika ili studenta to bi značilo da je mentor izabrao krive metode.

Neki studenti imaju veće potencijale od drugih. Kako se ophoditi prema takvim studentima – vole li oni malo više slobode. Kako reagiraju na direktnu povratnu informaciju, odnosno kako prihvaćaju kritiku?

Generalno gledano, vrlo mali broj ljudi voli čuti kritiku. Ne volim ni ja slušati kritiku, ali je želim čuti, jer znam da je kritika ono što će me natjerati da budem bolji. Ono što je vrlo važno jest odabrati pravi način za izreći kritiku, važno je artikulirati mišljenje uz jasne argumente, a sve u cilju napretka i razvoja. Kritika ne smije sama sebi biti cilj. Smatram da se upravo kroz kritike i uvažavanje kritika zarađuje to „malo više slobode“.

Što od mentoriranja dobija student, a što mentor?

Studenti i pripravnici postavljaju pitanja. Mentori pružaju odgovore na ta pitanja. Kroz taj proces student dobija praktično znanje i iskustvo, a mentor prepoznaje da je odgovor kojega je nekoć i sam dobio na isto pitanje bio možda nepotpun ili pogrešan. Dolazi se do spoznaje što se prešutno uzima „zdravo za gotovo“, a zahtjeva više pažnje. Osim tog „znanja“ koje se prenosi mentoriranjem, mislim da jednaku, ako ne i veću težinu ima socijalna dimenzija odnosa. Student dobija sigurnost i osjećaj pripadnosti, a mentor dobija respekt i jasnu sliku o potencijalu i razvoju pojedinog pripravnika.

Imao si priliku držati predavanja na studentskim praksama unutar GlobalLogica na drugim tržištima. Primjećuješ li razlike u našim programima i u ostalim zemljama?

Razlika je djelomično u sadržaju i trajanju, što je uvjetovano projektnim potrebama na određenoj lokaciji. Razlike postoje i u trenerima i predavačima koji su dostupni za sezonu akademije. Svaka akademija predstavlja cjelinu koja zaokružuje najvažnija znanja i teme potrebne za projekte. Predavanja se održavaju putem video konferencija pa postoje i dobre strane razlika u programima. Moguće je uključiti se u akademiju koja se uvjetno rečeno izvodi na drugoj lokaciji, kao student i kao predavač.

Koji su tvoji sljedeći koraci – nastavljaš li s mentoriranjem i na kojim praksama? Hoćeš li se pojavljivati u ulozi predavača?

Mislim da biti mentor ima veći opseg obaveza od biti predavač. Mentorirati je vrlo teško na daljinu, jer kako sam i rekao nisi samo mentor za znanje i struku, već i za okruženje, za timski rad i organizaciju. Vrlo rado ću nastaviti s ulogom mentora kada se pojavi potreba i novi pripravnici i studenti.

Što se predavanja tiče, trenutno sam aktivan kao predavač u dvije akademije: QA Automation i QA Testers. Moja domena je testiranje i automatizacija. Glavna tema koju približavam studentima je CI/CD pipeline pomoću Jenkins-a. Nakon predavanja i vježbi trebali bi biti u stanju samostalno svoriti Test Automation Environment kao i snaći se u već podignutom CI/CD okruženju. U pripremi je predavanje koje će obuhvaćati i DevOps te Cloud osnove zajedno sa automatizacijom testiranja. Moram naglasiti i važnost podrške od strane kolega koji su najbolji asistenti i kritičari u ocjeni i unapređenju predavanja.

  • URL copied!