Polityka Prywatności / Rekrutacja (UE & UK)

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2021

 1. Słowniczek – podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat.
Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości lub usuwanie danych.

 1. Informacje dotyczące GlobalLogic – administratora danych

Adres e-mail do kontaktu: privacy@globallogic.com.

Administratorem danych osobowych jest spółka z grupy GlobalLogic z kraju, w którym zlokalizowane jest stanowisko, na które aplikowałeś/aś – dane spółki możesz znaleźć tutaj.

III. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje podajesz w swojej aplikacji – obejmuje treść dokumentów, informację o sposobie ich złożenia, a także zawartość naszej ewentualnej dalszej komunikacji i wniosków z postępowania rekrutacyjnego.

Podanie wszelkich danych jest dobrowolne; jeżeli jednak zdecydujesz, że nie chcesz podawać części z nich, ocena Twojej aplikacji może okazać się niemożliwa, a w konsekwencji możesz zostać wyłączony z postępowania rekrutacyjnego.

Przetwarzane przez nas dane mogą również obejmować informacje, które gromadzimy (bezpośrednio lub za pośrednictwem dostawcy usług, organów państwowych) np. jeśli przeprowadzamy weryfikacje (tzw. background check) na prośbę naszych klientów lub zgodnie z innym uprawnieniem albo obowiązkiem prawnym, w celu zweryfikowania przydatności na określone stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO/RODO UK) oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO/RODO UK lub odpowiednie krajowe przepisy dotyczące ochrony danych). W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb przyszłych rekrutacji również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/RODO UK), aby przedstawić Ci ofertę współpracy zgodną z Twoimi kwalifikacjami i naszymi potrzebami – dla celów zgodnych z tymi, dla których Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone (tzw. cel kompatybilny, o którym mowa w art. 6 ust. 4 RODO/RODO UK).

Niekiedy podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych może być realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO/RODO UK) lub prawnie uzasadniony interes, nasz lub strony trzeciej (art. 6 ust 1 lit. f) RODO/RODO UK).

W każdym przypadku naszym celem przetwarzania jest:

 1. a) ocena Twojej kandydatury pod kątem wymagań na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesłałeś/aś swoje zgłoszenie rekrutacyjne, lub w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska;
  b) jeżeli spełniasz wymagania dla stanowiska – złożenie Ci oferty współpracy i doprowadzenie do zawarcia umowy;
  c) wykazanie zgodności postępowania rekrutacyjnego z przepisami prawa.

Niezależnie od powyższego, niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, np. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, mogą być przez nas wykorzystane, by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. podziękowania lub pozdrowienia świąteczne). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/RODO UK) – intencja podtrzymania naszej relacji oraz budowania pozytywnego wizerunku GlobalLogic lub, w razie potrzeby, Twoja wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO/RODO UK).

Nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/RODO UK) stanowią także podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla potrzeb statystycznych oraz w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami oraz mogą stanowić również podstawę przekazywania Twoich danych osobowych spółkom z naszej grupy kapitałowej.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Opis przysługujących Ci uprawnień znajdziesz w części VI poniżej.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Jeżeli aplikowałeś/aś począwszy od 25 maja 2018 r. i przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z pojedynczą rekrutacją, zostaną one usunięte po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego rozumianego jako zawarcie umowy z innym kandydatem. Czas ten pozwala na zrealizowanie okresu próbnego i potwierdzenie, że dane stanowisko faktycznie zostało skutecznie zajęte.

Dane przetwarzane na podstawie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (w tym też rekrutacje prowadzone na niektóre stanowiska w sposób ciągły), wyrażonej począwszy od 25 maja 2018 r., przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona (tj. nawiązania z Tobą współpracy), jednak zwykle nie dłużej niż przez 3 lata od jej udzielenia.

Jeżeli aplikowałeś/aś przed 25 maja 2018 r., Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (patrz cz. III powyżej) przez okres maksymalnie 18 miesięcy od ich pozyskania.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego przetwarzania danych.

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GlobalLogic, doradcy lub audytorzy – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Przykładowo, Twoje dane mogą zostać przekazane dostawcom usług hostingowych lub usług teleinformatycznych, innym podmiotom, które zapewniają nam wsparcie techniczne lub organizacyjne w procesach rekrutacyjnych, włączając komunikację z kandydatami (np. agencje rekrutacyjne) lub rozsyłanie zaproszeń/dokumentów itp. (np. kurierzy); mogą to także być spółki z grupy GlobalLogic.

Jesteśmy firmą globalną, przez co niektóre spółki z grupy GlobalLogic znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub znajdują się poza UK. W każdym przypadku przekazania danych poza EOG lub poza UK, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej lub tych przyjętych zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 2018 roku.. Dodatkowo w celu ochrony danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (privacy@globallogic.com).

GlobalLogic może być także zobowiązana – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
  Dla sprawnego realizowania Twoich praw, żądania prosimy kierować na adres e-mail: privacy@globallogic.com, z adresu, który podałeś/aś do kontaktu, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniu poprzedzającym stanowią jedynie zalecenie, a nie wymóg.

Przysługują Ci następujące prawa:
1. Dostęp do danych osobowych – możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać szczegółowe informacje mi.in. o tym:
• czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
• w jakim celu;
• jakie kategorie danych przetwarzamy;
• kto jest ich odbiorcą;
• w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Możesz także uzyskać dostęp do wszystkich przetwarzanych na Twój temat danych (kopia danych).

 1. Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.
  3. Wycofanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:
  • brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
  • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
  • z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.
 2. Ograniczenie przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli nasze działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
  • GlobalLogic nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia, czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.
 3. Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
  • gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
  • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

Jeśli dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla takich potrzeb. Wówczas Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

 1. Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Listę właściwych organów nadzorczych w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE oraz ich dane kontaktowe znajdziesz na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Właściwym organem nadzorczym w UK jest Biuro Rzecznika Informacji (Information Commissioner’s Office) (ICO – https://ico.org.uk/global/contact-us/).

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z privacy@globallogic.com.