Polityka Prywatności / Rekrutacja (EU)

I. Słowniczek – podstawowe pojęcia.

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej itp.

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości lub usuwanie danych.

II. Dane GlobalLogic – administratora danych

„GlobalLogic” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 46B, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000630382, NIP: 8942924978, REGON: 020598186, kapitał zakładowy 4.962.500 zł w całości wpłacony.

Email kontaktowy: privacy@GlobalLogic.com

III. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje podajesz w swojej aplikacji – obejmuje treść dokumentów, informację o sposobie ich złożenia, a także zawartość naszej ewentualnej dalszej komunikacji i wniosków z postępowania rekrutacyjnego.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy stanowisko, na które aplikujesz, wiąże się z zawarciem umowy o pracę, nie masz obowiązku podawania innych danych, niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy oraz z określonego właściwymi przepisami wzoru kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, tj.:

 • a) imię (imiona) i nazwisko,
 • b) imiona rodziców,
 • c) data urodzenia,
 • d) obywatelstwo,
 • e) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • f) wykształcenie i wykształcenie uzupełniające,
 • g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • h) dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (mające znaczenie dla rekrutacji),
 • i) oświadczenie o prawdziwości danych z lit. a-c i ich zgodności ze wskazanym
 • dokumentem tożsamości,
 • j) inne dane, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Podanie innych danych nie będzie warunkowało udziału w procesie rekrutacyjnym. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie, ale brak informacji pozwalających na ocenę Twojej kandydatury lub na kontakt z Tobą będzie oznaczał brak możliwości efektywnego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W niektórych wypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb przyszłych rekrutacji również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. wykorzystywania legalnie pozyskanej aplikacji by złożyć Ci ofertę współpracy na stanowisko zgodne z Twoimi kwalifikacjami i naszym zapotrzebowaniem, tj. w celu zgodnym z celem, w którym Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (tzw. cel kompatybilny w rozumieniu art. 6 ust. 4 RODO).

W każdym przypadku naszym celem przetwarzania jest:

 • a) ocena Twojej kandydatury pod kątem wymagań na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesłałeś swoje zgłoszenie rekrutacyjne, lub w celu odpowiednio przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska;
 • b) jeżeli spełniasz wymagania dla stanowiska – złożenie Ci oferty współpracy i doprowadzenie do zawarcia umowy;
 • c) wykazanie zgodności postępowania rekrutacyjnego z przepisami prawa.

Niezależnie od powyższego, niektóre podane przez Ciebie dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. podziękowania lub pozdrowienia świąteczne). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji oraz budowania pozytywnego wizerunku GlobalLogic.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Opis przysługujących Ci uprawnień znajdziesz w części VI poniżej.

IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Jeżeli aplikowałeś począwszy od 25 maja 2018 r. i przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z pojedynczą rekrutacją, zostaną one usunięte po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego rozumianego jako zawarcie umowy z innym kandydatem. Czas ten pozwala na zrealizowanie okresu próbnego i potwierdzenie, że dane stanowisko faktycznie zostało skutecznie zajęte.

Dane przetwarzane na podstawie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (w tym też rekrutacje prowadzone na niektóre stanowiska w sposób ciągły), wyrażonej począwszy od 25 maja 2018 r., przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona (tj. zatrudnienia Cię), jednak zwykle nie dłużej niż przez 3 lata od jej udzielenia.

Jeżeli aplikowałeś przed 25 maja 2018 r, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (patrz cz. III powyżej) przez okres maksymalnie 18 miesięcy od ich pozyskania.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

V. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GlobalLogic, doradcy lub audytorzy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Jesteśmy firmą globalną, przez co niektóre spółki grupy GlobalLogic znajdują poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej.Tam gdzie jest to niezbędne staramy się również żeby nasi partnerzy byli objęci stosownymi programami takimi jak np. Privacy Shield. Dodatkowo w celu ochrony danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (privacy@GlobalLogic.com).

GlobalLogic może być także zobowiązana – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez GlobalLogic Twoich danych osobowych

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, żądania prosimy kierować na adres e-mail: privacy@GlobalLogic.com, z adresu który podałeś do kontaktu, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniu poprzedzającym stanowią jedynie zalecenie, a nie wymóg. Przysługują Ci następujące prawa:

1. Dostęp do danych osobowych – możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym:

 • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • w jakim celu;
 • jakie kategorie danych przetwarzamy;
 • kto jest ich odbiorcą;
 • w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia danych).

2. Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.

3. Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:

 • brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • w celach marketingowych;
 • przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
 • z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.

5. Ograniczenie przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli nasze działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne
 • z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
 • GlobalLogic nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

6. Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:

 • gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
 • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej)

8. Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z privacy@globallogic.com.