Ogólne Zasady Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 24 Maja 2018

Niniejsze „Zasady ochrony prywatności” stanowią integralną część umowy pomiędzy Państwem a firmą GlobalLogic, która to umowa dotyczy korzystania z Witryny (Witryn). W niniejszych zasadach wyjaśniono, kim jest firma GlobalLogic, dlaczego i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, a także, jeśli Państwo jesteście podmiotem jakichkolwiek danych osobowych, jakie przysługują Państwu prawa i jak w razie potrzeby skontaktować się z firmą GlobalLogic.

Firma GlobalLogic zastrzega sobie prawo do zmiany „Zasad ochrony prywatności” w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Data ostatniej zmiany „Zasad ochrony prywatności” zostanie wskazana na początku tej strony jako „Ostatnia aktualizacja”.

Kim jest firma GlobalLogic?

Firma GlobalLogic to GlobalLogic, Inc. Dane kontaktowe firmy GlobalLogic i inne dane podano w końcowej części niniejszych zasad. Firma GlobalLogic jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszymi zasadami (o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej).

Czyje dane osobowe przetwarza firma GlobalLogic?

Firma GlobalLogic może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli Państwo:

 • jesteście jej klientem lub dostawcą (lub jesteście zainteresowani, aby się nim stać);
 • korzystacie z jej usług lub produktów przez nią opracowanych;
 • świadczycie pracę dla jej klienta lub dostawcy, lub dla podmiotu, który korzysta z jej usług lub produktów przez nią opracowanych;
 • jesteście jednostką (lub świadczycie pracę dla jednostki), której firma GlobalLogic chce reklamować lub sprzedawać swoje usługi;
 • jesteście jej pracownikiem, wykonawcą lub wyraziliście zainteresowanie świadczeniem pracy dla niej.

Informacje, których firma GlobalLogic nie zbiera — dzieci

Świadomie firma GlobalLogic nie zabiega on–line o dane od dzieci poniżej 13 roku życia ani nie oferuje danych takim dzieciom. Firma GlobalLogic świadomie nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli firma GlobalLogic dowie się, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało jej dane osobowe bez zgody rodziców, podejmie kroki w celu ich usunięcia.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza firma GlobalLogic?

Firma GlobalLogic może przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe, które uzyskała od Państwa lub z innych źródeł. Państwa dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez firmę GlobalLogic, mogą obejmować:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce pracy, stanowisko lub dział;
 • adres, numer telefonu, adres e–mail lub inne dane do kontaktu (te dane mogą dotyczyć Państwa pracy lub być danymi osobistymi, w zależności od charakteru relacji z Państwem lub jednostką, której Państwo świadczycie pracę);
 • informacje, które Państwo sami podacie, komunikując się z firmą GlobalLogic telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej firmy GlobalLogic, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które Państwo przekazujecie firmie GlobalLogic lub które otrzyma ona podczas korzystania przez Państwa z jej witryny internetowej, uzyskiwania dostępu do jej wydarzeń lub subskrybowania jej usług, dostarczania jej towarów lub usług, składania zapytań o jej usługi, składania zamówień, udziału w konkursie, promocji lub ankiecie oraz dane przekazane w czasie kontaktu z firmą GlobalLogic w celu zgłoszenia problemu, lub wykonywania tych czynności w imieniu osoby, której Państwo świadczycie pracę;
 • informacje dotyczące transakcji z firmą GlobalLogic z Państwa udziałem lub z udziałem osoby, której Państwo świadczycie pracę (na przykład szczegóły dotyczące produktów opracowanych przez firmę GlobalLogic lub usług, które firma GlobalLogic Państwu dostarczyła lub od Państwa otrzymała lub które otrzymała od osoby której Państwo świadczycie pracę, lub które dostarczyła osobie, dla której Państwo świadczycie pracę);
 • inne dotyczące Państwa informacje, które firma GlobalLogic musi przetwarzać w celu zawarcia lub realizacji umowy z Państwem lub osobą, na rzecz której Państwo świadczycie pracę (na przykład prawo do informacji na temat pracy oraz informacji uzyskiwanych od agencji informacji kredytowej, jeżeli jest to niezbędne w celu umożliwienia firmie GlobalLogic przeprowadzenia odpowiednich kontroli w odniesieniu do umów z Państwem lub inną osobą, dla której Państwo świadczycie pracę lub z którą jesteście w inny sposób powiązani);
 • informacje o wydarzeniach, na które jesteście Państwo zapraszani lub na które są zapraszane osoby z Państwem powiązane, a także dane osobowe i preferencje w zakresie, w jakim informacje te mają znaczenie dla organizacji tych wydarzeń i zarządzania nimi (np. wymagania dotyczące diety);
 • informacje Państwa dotyczące, które Państwo podacie firmie GlobalLogic lub które uzyska ona w inny sposób podczas Państwa wizyty w firmie GlobalLogic (na przykład, jeśli Państwo wpiszecie się do rejestru lub zostaniecie zarejestrowani przez telewizję przemysłową podczas odwiedzania któregokolwiek zakładu firmy GlobalLogic lub jeśli podacie firmie GlobalLogic dane rejestracyjne swojego pojazdu);
 • Informacje, które firma GlobalLogic uzyska od Państwa podczas korzystania z jej witryny internetowej, w tym:
  • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje dotyczące logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
  • informacje dotyczące Państwa wizyty, w tym pełny URL, sekwencja kliknięć do, przez i z witryny internetowej firmy GlobalLogic (wraz z datą i godziną), usługi, które Państwo przeglądaliście lub wyszukiwaliście, czas odpowiedzi, błędy w pobieraniu, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przeciąganie myszką), metody służące do opuszczenia strony oraz numer telefonu użyty do połączenia z firmą GlobalLogic lub media społecznościowe służące do nawiązania z nią kontaktu.

Pliki cookie

Sposób, w jaki pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, jest wyjaśniony w „Zasadach dotyczących plików cookie”, z którymi należy się zapoznać.

Jak firma GlobalLogic postępuje z danymi osobowymi?

Firma GlobalLogic przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • aby zawierać i realizować umowy z Państwem lub z osobą, której Państwo świadczycie pracę;
 • aby:
  • świadczyć usługi na rzecz klientów lub innych użytkowników tych usług;
  • pozyskiwać towary i usługi od dostawców;
  • zarządzać i administrować relacjami z klientami, dostawcami lub innymi użytkownikami jej usług;
 • jeżeli Państwo lub osoba, której Państwo świadczycie pracę, może być odpowiednim klientem, użytkownikiem lub dostawcą towarów lub usług do tych celów;
 • aby reklamować i wprowadzać na rynek swoje usługi oraz dostarczać informacje na ich temat;
 • aby zarządzać swoją witryną internetową zgodnie z jej warunkami i do celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów i analizy danych, testowania, badań, statystyki i do celów ankietowych;
 • aby usprawnić swoją witrynę internetową w celu zapewnienia, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób z punktu widzenia Państwa i Państwa komputera;
 • aby zapewnić bezpieczeństwo swojej strony internetowej i innych systemów;
 • aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklamy prezentowanej Państwu i innym podmiotom oraz aby prezentować odpowiednią reklamę;
 • aby przedstawiać sugestie i zalecenia dotyczące usług, które mogą być interesujące dla Państwa lub dla osoby, której Państwo świadczycie pracę i w stosownych przypadkach w zależności od Państwa preferencji.

Komu firma GlobalLogic przekazuje Państwa dane osobowe?

Firma GlobalLogic może udostępnić Państwa dane osobowe:

 • każdemu członkowi swojej grupy, czyli swoim spółkom zależnym i ich spółkom zależnym;
 • odpowiednim osobom trzecim w tym:
  • swoim partnerom biznesowym, klientom, dostawcom i podwykonawcom w celu realizacji wszelkich umów, które firma GlobalLogic zawiera, lub innych transakcji, które realizuje z Państwem lub osobą, której Państwo świadczycie pracę;
  • swoim audytorom, doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom lub usługodawcom;
 • w odniesieniu do informacji uzyskanych za pośrednictwem swojej witryny internetowej:
  • swoim reklamodawcom i sieciom reklamowym, które wymagają podania danych w celu wybrania i przekazania odpowiednich reklam Państwu i innym osobom. Firma GlobalLogic nie ujawnia informacji na temat możliwych do zidentyfikowania osób swoim reklamodawcom, ale dostarcza im zbiorcze informacje dotyczące swoich użytkowników. Firma GlobalLogic może również użyć takich informacji zbiorczych, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do grupy docelowej, do której firma GlobalLogic chce dotrzeć. Firma GlobalLogic może wykorzystywać dane osobowe zebrane od Państwa w celu spełnienia żądań swoich reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklam adresowanych do tej grupy docelowej, z zastrzeżeniem tej części niniejszych zasad, która odnosi się do plików cookie;
  • dostawcom danych analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają firmie GlobalLogic w ulepszaniu i optymalizacji jej witryny internetowej, z zastrzeżeniem tej części niniejszych zasad, która odnosi się do plików cookie.

Inne sposoby ujawnienia, które firma GlobalLogic może stosować

Firma GlobalLogic może ujawnić osobom trzecim Państwa dane osobowe:

 • w przypadku sprzedaży lub kupna jakiejkolwiek firmy lub jej aktywów, w którym to przypadku firma GlobalLogic może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, z zastrzeżeniem warunków niniejszych „Zasad ochrony prywatności”;
 • jeżeli firma GlobalLogic lub zasadniczo wszystkie jej aktywa są nabywane przez osobę trzecią, kiedy to dotyczące Państwa dane osobowe będące w posiadaniu firmy GlobalLogic staną się jednym z przenoszonych składników aktywów;
 • jeżeli na firmie GlobalLogic ciąży obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych wynikający z przepisów prawa lub mający na celu wyegzekwowanie lub zastosowanie jej ogólnych warunków lub warunków dostawy i innych umów zawartych z Państwem, lub mający na celu ochronę praw, własności lub bezpieczeństwa firmy GlobalLogic, jej klientów, pracowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami (w tym z organami ścigania) w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i innymi sposobami ograniczania ryzyka.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez firmę GlobalLogic?

Firma GlobalLogic przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy:

 • w przypadku konieczności uzyskania uprzedniej zgody na przetwarzanie danych, aby móc je przetwarzać (np. działania w zakresie marketingu bezpośredniego), firma GlobalLogic uzyska zgodę w odniesieniu do danego przetwarzania i będzie polegać na niej (zobacz poniżej punkt dotyczący sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych).);
 • w przeciwnym razie firma GlobalLogic będzie przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to konieczne:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną, lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu firma GlobalLogic podlega lub
  • dla celów uzasadnionych interesów, do których dąży firma GlobalLogic lub inna osoba, pod warunkiem, że będzie to miało miejsce tylko w okolicznościach, w których te uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych (do tej kategorii należy większość okoliczności, w których firma GlobalLogic przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze stosunkiem łączącym ją z podmiotem, któremu Państwo świadczycie pracę).

Przez jaki czas firma GlobalLogic przetwarza dane osobowe?

Firma GlobalLogic przetwarzamy dane osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane, po czym zostaną one usunięte lub zarchiwizowane, z wyjątkiem przypadków, gdy firma GlobalLogic jest zobowiązana do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega lub w związku z innymi uzasadnionymi i zgodnymi z prawem celami. Jeśli Państwo jesteście klientem lub potencjalnym klientem, firma GlobalLogic będzie przechowywać dane osobowe przez okres do 3 lat od momentu ich zebrania, chyba że zgodnie z tymi celami obowiązuje inny termin.

Gdzie są przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane przetwarzane przez firmę GlobalLogic mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), które może nie podlegać równoważnym przepisom o ochronie danych osobowych. Mogą one być również przetwarzane przez pracowników znajdujących się poza EOG, którzy pracują w firmie GlobalLogic lub u jednego z jej dostawców. Obejmuje to personel zatrudniony m.in. do realizacji zamówień, przetwarzania danych dotyczących płatności oraz świadczenia usług wsparcia.

W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane w związku ze świadczeniem usług, firma GlobalLogic podejmuje wszelkie kroki, które są niezbędne do zapewnienia, że dane podlegają odpowiednim zabezpieczeniom oraz że są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

W celu ochrony udostępnianych firmie GlobalLogic danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania jak i po ich otrzymaniu, stosuje ona ogólnie przyjęte w branży standardy. Wszystkie przetwarzane dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu odpowiedniej technologii. Jeżeli firma GlobalLogic podała Państwu (lub jeżeli Państwo zdecydowali się ustalić) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części witryny internetowej lub systemów, jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła. Firma GlobalLogic prosi nie udostępniać hasła innym osobom.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż firma GlobalLogic robi, co w jej mocy, aby w możliwie najlepszy sposób chronić dane, nie może zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa danych przesyłanych do jej witryny internetowej, a wszelkie takie przypadki przesyłania odbywają się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu przez firmę GlobalLogic takich informacji będzie ona stosować rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, które stanowią próbę przeciwdziałania przypadkom nieautoryzowanego dostępu.

Należy pamiętać, że inne witryny internetowe, które są połączone z Witrynami lub z wiadomościami e–mail firmy GlobalLogic mogą zawierać postanowienia dotyczące ochrony prywatności, które różnią się od przepisów zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. W celu zapewnienia ochrony prywatności zaleca się zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych innych powiązanych witryn, aplikacji lub innych materiałów cyfrowych.

Jakie prawa Państwo macie?

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę GlobalLogic macie Państwo następujące prawa:

 • Możecie Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych (należy się zapoznać z punktem dotyczącym uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, który znajduje się poniżej).
 • Możecie Państwo zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą i są przetwarzane przez firmę GlobalLogic.
 • W pewnych okolicznościach (zazwyczaj gdy dane osobowe zostały przekazane przez Państwa i nie ma już potrzeby dalszego ich przetwarzania przez firmę GlobalLogic) możecie Państwo mieć prawo wystąpienia do niej z prośbą o ich usunięcie.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzedniej Państwa zgody, możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, po czym firma GlobalLogic zaprzestanie ich przetwarzania.
 • W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez firmę GlobalLogic można się z nią skontaktować lub, jeżeli macie Państwo adres zamieszkania w UE, można skontaktować się z lokalnym organem regulacyjnym.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać:

 • wysyłając wiadomość e–mail na adres privacy@globallogic.com;
 • pisząc do firmy GlobalLogic na poniższy adres.

Jak skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych?

Możecie Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych:

 • wysyłając wiadomość e–mail na adres privacy@globallogic.com;
 • pisząc do firmy GlobalLogic na poniższy adres.

Należy pamiętać, że przed przekazaniem wymaganych informacji firma GlobalLogic może zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Dane kontaktowe firmy GlobalLogic

Pełne dane kontaktowe:

Siedziba firmy GlobalLogic
1741 Technology Drive, Suite 400
San Jose CA 95110, Stany Zjednoczone Ameryki
Attention: General Counsel

Zmiany niniejszych zasad

Wszelkie zmiany „Zasad ochrony prywatności” w przyszłości będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, zgłaszane pocztą elektroniczną. Należy regularnie sprawdzać aktualizacje i zmiany „Zasad ochrony prywatności”.