Hitachi Astemo впроваджуватиме розробку українських інженерів

Інженери GlobalLogic створили тестову платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo, якою у рівних долях володіють Hitachi та Honda Motor. Розробка українських фахівців допоможе створювати автомобілі майбутнього. 

Hitachi Astemo обрали та тестують інноваційну розробку українських інженерів для нового покоління автомобілів. Першим кроком запланована інтеграція системи допомоги водіям. Загалом проєкт передбачає інтеграцію SDV Cloud Framework на базі AWS у процеси створення та тестування різного програмного забезпечення для авто. 

SDV, або Software-Defined Vehicle автомобіль, функціональні можливості якого будуть розширюватись завдяки оновленням програмного забезпечення. Це потрібно для постійного покращення користувацького досвіду водіїв.

SDV-технології вже сьогодні проголошують “майбутньою промисловою еволюцією”, що визначатиме стандарти автопрому наступне десятиліття. Прогнозується, що ринок постачальників SDV зросте вдвічі до 2030 року (з $236 млрд до $411 млрд). А SDV Cloud Framework від українських інженерів з GlobalLogic, на цей час, є одним з п’яти готових рішень у світі. 

“Використання хмарних технологій за допомогою SDV Cloud Framework від GlobalLogic призводить до 30% зниження витрат на впровадження програмного забезпечення для наших клієнтів та прискорює процес розробки на 60%”, — коментує Сергій Найда, молодший віцепрезидент з інжинірингу, GlobalLogic Ukraine. “Таке підвищення ефективності змінює правила гри, прискорюючи розробку та тестування програмних рішень в автомобільній галузі“.

Українська розробка також дозволяє створювати цифрового двійника авто або його частин в хмарі. Такий підхід полегшує створення комплексних тестових моделей та надає можливість тестувати програмні компоненти незалежно від апаратного забезпечення. Зокрема, очікується, що тестування у хмарі дозволить виявити понад 90% дефектів програмного забезпечення. Це значно підвищить швидкість і ефективність етапів тестування та забезпечить інженерів миттєвим зворотним зв’язком.


GlobalLogic engineers have developed the SDV Cloud Framework test platform for Hitachi Astemo, a joint venture between Hitachi and Honda Motor. The development of Ukrainian specialists will help create the cars of the future.

Hitachi Astemo has selected and is testing an innovative development by Ukrainian engineers for a new generation of cars. The first step is to integrate the driver assistance system. In general, the project involves the integration of the SDV Cloud Framework based on AWS into the processes of creating and testing various car software. 

An SDV, or Software-Defined Vehicle, is a car whose functionality will be expanded through software updates. This is necessary to continuously improve the driver’s experience.

SDV technologies are already being declared as the “future industrial evolution” that will set the standards for the automotive industry over the next decade. The market for SDV suppliers is expected to double by 2030 (from $236 billion to $411 billion). The SDV Cloud Framework, developed by Ukrainian engineers at GlobalLogic, is currently one of only five ready-made solutions in the world. 

Using cloud technologies with GlobalLogic’s SDV Cloud Framework leads to a 30% reduction in software implementation costs for our customers and accelerates the development process by 60%,” comments Serhii Naida, Associate Vice President of Engineering, GlobalLogic Ukraine. “This increase in efficiency is a game changer, accelerating the development and testing of software solutions in the automotive industry.”

The Ukrainian development also enables the creation of a digital twin of a car or its parts in the cloud. This approach facilitates the creation of complex test models and allows software components to be tested independently of the hardware. In particular, it is expected that testing in the cloud will make it possible to detect more than 90% of software defects. This will significantly increase the speed and efficiency of test phases and provide engineers with immediate feedback.

  • URL copied!