Штучний інтелект, розумні авто та 5G: у GlobalLogic назвали технології, в які інвестують бізнеси

Попри світову рецесію, бізнеси продовжують інвестувати в новітні розробки. Фахівці GlobalLogic Україна назвали головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні бізнеси. А також розповіли, як до них дотичні українські розробники.

Генеративний штучний інтелект (GenAI), програмно визначені автомобілі (SDV) та 5G – технології, в які активно інвестують великі міжнародні компанії. Висновок ґрунтується на аналізі світових тенденцій та проєктів, до яких залучені понад 6000 українських спеціалістів GlobalLogic. Вони розробляють рішення для технологічних гігантів, включно з компаніями зі списку Fortune 500

GenAI

Понад 80% компаній Fortune 500 вже використовують GenAI у своїй роботі. Цьогорічні прогнози вказують, що більшість цих компаній планують збільшити свої витрати на впровадження GenAI інструментів мінімум вдвічі.

Для безпечного та економного впровадження генеративного ШІ GlobalLogic уже розробила GenAI Платформу платформ. До розробки залучені 80 українських інженерів. Реліз для широкого кола клієнтів запланований на осінь цього року. Платформа дозволяє інтегрувати будь-яку з існуючих мовних моделей та внутрішні дані компаній. Це знижує витрати на розробку GenAI-системи з нуля. 

Google Cloud та Microsoft вже уклали окремі стратегічні партнерства з Hitachi, материнською компанією GlobalLogic, для прискорення інновацій і підвищення продуктивності за допомогою GenAI. 

SDV 

Поява програмно-визначених авто (SDV) обіцяє революцію як у проєктуванні автомобілів, так і керуванні ними. За прогнозами, обсяг ринку SDV зросте майже вдвічі та досягне $420 млрд до 2028 року.

Одне з перших у світі SDV-рішень розробили українські інженери. А саме платформу SDV Cloud Framework, яку впроваджуватиме Hitachi Astemo. Компанією в рівних долях володіють Hitachi та Honda Motor. SDV Cloud Framework може скоротити витрати на впровадження ПЗ в авто на 30% і прискорити цей процес на 60%.

5G

Інвестиції у приватні LTE та 5G мережі зростуть щонайменше на 30% до 2026 року. NaaS (Network-as-a-Service) також стрімко росте: у 2023 році він досяг $14.6 млрд, а середньорічний темп зростання складає 27%. До порівняння, в АІ цей показник близько 20%.

У відповідь на глобальні тенденції, цього року команда з 16 українських інженерів GlobalLogic представила 5G ClusterCraft Accelerator на MWC у Барселоні. Рішення допомагає налаштувати 5G мережі під індивідуальні потреби бізнесу. Розробка має низку переваг для сучасних телекомунікаційних компаній. Зокрема, дозволяє налаштовувати мережеві платформи, створювати нові бізнес-моделі та швидко розгортати приватні мережі з миттєвим моніторингом змін для безпеки. 


GlobalLogic highlights AI, Smart Cars, and 5G as top investment areas for businesses

Despite the global recession, businesses continue to invest in cutting-edge developments. Experts from GlobalLogic Ukraine have identified the primary areas of interest for international businesses and explained how Ukrainian developers are involved.

Generative Artificial Intelligence (GenAI), Software-Defined Vehicles (SDV), and 5G are the technologies in which large international companies are actively investing. These conclusions are based on the analysis of global trends and projects involving over 6,000 Ukrainian specialists at GlobalLogic. They develop solutions for technology giants, including Fortune 500 leaders.

GenAI

More than 80% of Fortune 500 companies already use GenAI in their operations. This year's survey indicates that most of these companies plan to at least double their investment on GenAI tools.

For the safe and cost-effective implementation of generative AI, GlobalLogic has already developed the GenAI Platform of platforms. This development involved 80 Ukrainian engineers. The release for a wide range of customers is planned for the fall of this year. The platform allows integration of any existing language models and internal company data, reducing the costs of developing GenAI systems from scratch.

Google Cloud and Microsoft have already established separate strategic partnerships with Hitachi, the parent company of GlobalLogic, to accelerate innovation and boost productivity using GenAI.

SDV

The emergence of software-defined vehicles (SDV) promises a revolution in both car design and management. Market forecasts predict that the SDV market volume will nearly double, reaching $420 billion by 2028.

One of the world's first SDV solutions was developed by Ukrainian engineers. Specifically, the SDV Cloud Framework, which will be implemented by Hitachi Astemo. a company equally owned by Hitachi and Honda Motor. SDV Cloud Framework can reduce the cost of implementing software in cars by 30% and speed up the process by 60%.

5G

Investments in private LTE and 5G networks are expected to grow by at least 30% by 2026. Network-as-a-Service (NaaS) is also growing rapidly, reaching $14.6 billion in 2023, with an average annual growth rate of 27%. By comparison, the AI sector's growth rate is about 20%.

In response to global trends, a team of 16 Ukrainian engineers from GlobalLogic presented the 5G ClusterCraft Accelerator at MWC in Barcelona this year. This solution helps customize 5G networks to meet specific business needs. The development has a number of advantages for modern telecommunications companies, including network platform customization, creation of new business models, and rapid deployment of private networks with instant monitoring of changes for security.

  • URL copied!