Životné prostredie, sociálne otázky a zodpovedné riadenie spoločnosti (ESG)

Jasná stratégia v oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a zodpovedného riadenia spoločnosti nie je len niečo, čo je „dobré mať“. Je to nevyhnutná súčasť zdravej firmy. Už 20 rokov je preto pre nás prirodzené sústrediť sa v našej činnosti aj na tieto oblasti. Podpora komunít, v ktorých pôsobíme, je súčasťou našej firemnej kultúry rovnako na úrovni spoločnosti aj na úrovni jednotlivých zamestnancov.

Environmental, Social & Governance

Sociálny kapitál

Komunity, v ktorých pôsobíme, sa snažíme pozitívne formovať prostredníctvom podpory vzdelávania, ochrany životného prostredia, zapojenia žien v IT, či pomocou umenia.

Podpora komunity

Ako spoločnosť ale aj na úrovni jednotlivých zamestnancov vítame každú možnosť podporovať komunity, v ktorých pôsobíme.

Každoročne sa spájame s rôznymi dobročinnými organizáciami a podporujeme dobrovoľnícke programy vo všetkých krajinách, kde máme zastúpenie.

Naším globálnym cieľom je zanechať trvalú a pozitívnu stopu a zmierňovať najpálčivejšie sociálne a environmentálne problémy, s ktorými sa svet potýka.

h

Informácie a čísla

Od roku 2018 svoj progres meriame a porovnávame s rámcovými metrikami pre oblasť ESG ako sú štandardy Rady pre účtovné štandardy udržateľnosti(SASB) či Global Reporting Initiative (GRI).

Svoje zistenia v tejto oblasti reportujeme a podporujeme vedenie i zamestnancov spoločnosti, aby ESG faktory zapájali do tvorby a realizácie našich firemných stratégií.

Ľudský kapitál

Sme globálna spoločnosť, ktorá sa zasadzuje o kultúru mnohotvárnosti. Rešpektujeme a podporujeme rodovú, rasovú a záujmovú rôznorodosť našich zamestnancov.

Rôznorodosť, rovnosť a začlenenie a angažovanosť zamestnancov

Podporujeme rôznorodosť, rovnosť a začlenenie všetkých v našej spoločnosti. Náš CEO Shashank Samant sa ako signatár vyhláseniaCEO Action of Diversity & Inclusion Pledge pripojil k ďalším 1600 predstaviteľom významných amerických spoločností zasadzujúcich sa za posilnenie rôznorodosti a začlenenia v pracovnom prostredí.

Ocenenia a uznania

Oblasť životného prostredia

Kontrolujeme našu uhlíkovú stopu

V každom z našich regiónov podporujeme snahy a aktivity zamerané na znižovanie nepriaznivých dopadov našej činnosti na životné prostredie.

Zintenzívňujeme trasovanie, monitorovanie a reportovanie našej uhlíkovej stopy.

Od finančného roku 2022 sledujeme naše najvýznamnejšie ukazovatele v oblasti spotreby materiálov, energií a vody vo každej z oblastí, kde pôsobíme.

Zodpovedné riadenie spoločnosti

Od najvyšších predstaviteľov firmy po radových zamestnancov, spoločnosť GlobalLogic sa snaží byť dobrým svetoobčanom. Uplatňujeme relevantné politiky v oblasti zodpovedného riadenia spoločnosti a dohliadame na ich dodržiavanie.

Sme hrdým členom Národnej asociácie riaditeľov korporátnych spoločností (National Association of Corporate Directors, s (NACD).

Naše politiky:

Podmienky poskytovania služieb – Dokument ustanovujúci právny vzťah medzi návštevníkmi stránky a spoločnosťou GlobalLogic.

Oznámenie o podaní žiadosti - Zverejňovanie pracovných miest v súlade s pravidlami prijímania imigrantov kategórie H-1B.

Vyhlásenie týkajúce sa novodobého otroctva – Výročné vyhlásenie týkajúce sa krokov, ktoré britské spoločnosti patriace do skupiny GL podnikajú na zamedzenie výskytu praktík novodobého otroctva v činnosti firmy aj u dodávateľov.

Ochrana spotrebiteľov pred podvodným konaním - Informácie o ochrane spotrebiteľov.

Informácie o spoločnosti – Zákonom vyžadované údaje o spoločnostiach patriacich do skupiny GlobalLogic.

Kódex správania pre dodávateľov – Zásady správania dodávateľov.

Formulár 8937 – Formulár Správy o organizačných krokoch ovplyvňujúcich hodnotu akcií spoločnosti (Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities).

  • URL copied!