Najnovšou akvizíciou spoločnosti Hitachi je americká spoločnosť GlobalLogic, líder v oblasti vývoja digitálnych produktov

Akvizícia urýchli digitálnu transformáciu globálnej sociálnej infraštruktúry skupiny spojením vyspelých služieb ponúkaných spoločnosťou GlobalLogic v oblasti vývoja digitálnych produktov, a portfólia Lumada.

TOKIO, 31. marca 2021 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, „Hitachi“) dnes oznámila akvizíciu spoločnosti GlobalLogic Inc. (Prezident a CEO: Shashank Samant, „GlobalLogic“), lídra v oblasti vývoja digitálnych produktov so sídlom v USA. Akvizícia je výsledkom definitívnej dohody medzi americkou dcérskou spoločnosťou Hitachi Global Digital Holdings Corporation („HGDH“), ktorá je segregovanou portfóliovou spoločnosťou (SPC) vytvorenou práve na účel tejto akvizície, a materskou spoločnosťou GlobalLogic Worldwide Holdings. Transakcia podlieha bežným obchodným podmienkam a súhlasu regulačných orgánov a mala by byť kompletne zrealizovaná do konca júla 2021.

Hitachi od akvizície očakáva posilnenie svojho digitálneho portfólia Lumada[1] tým, že ho doplní o bohaté skúsenosti a schopnosti spoločnosti GlobalLogic v oblasti vývoja digitálnych produktov, ako aj o robustnú klientsku základňu zahŕňajúcu popredných technologických lídrov. Kľúčovú úlohu pri rozvíjaní a raste portfólia Lumada na svetovom trhu zohráva Hitachi Vantara LLC, americká dcérska spoločnosť Hitachi, ktorá je zároveň jej divíziou pôsobiacou v oblasti digitálnej infraštruktúry, dátového manažmentu a digitálnych riešení.

Akvizícia urýchlením rozbehnutej digitálnej transformácie sociálnej infraštruktúry (napr. v oblasti železničnej dopravy, energetiky či zdravotníctva) prinesie synergie medzi automobilovou divíziou Hitachi Astemo a piatimi oblasťami pôsobenia spoločnosti Hitachi – IT, energetika, priemysel, mobilita a inteligentné (smart) riešenia. Cieľom sekcie sociálnych inovácií, ktoré spoločnosť Hitachi vytvára spoločne so svojimi zákazníkmi, je zvyšovať sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hodnotu pre zákazníkov a zároveň usilovať o udržateľnosť.

Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley je lídrom na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu digitálnych produktov. Firma zamestnáva viac než 20 000 zamestnancov v 14 krajinách prevádzkuje dizajnové a produkčné centrá po celom svete.

GlobalLogic kombinuje rozsiahle poznatky v oblasti vývoja softvérových riešení chip-to-cloud a technológií s bohatými skúsenosťami z rôznych odvetví, vďaka ktorým pomáha svojim zákazníkom vytvárať nové zdroje príjmov a prírastok hodnoty formou vývoja inovatívnych softvérových riešení pre najrôznejšie produkty, platformy a digitálne skúsenosti. GlobalLogic má robustnú klientskú základňu viac než 400 klientov, ku ktorým patria najprestížnejšie značky a lídri na trhu z  kľúčových odvetví telekomunikácií, finančných služieb, automobilovej výroby, zdravotníckej starostlivosti a vied o živých organizmoch, technológií, médií a zábavného priemyslu, či výroby.

Investície do digitálnej transformácie (DX) majú v celosvetovom meradle rastúci trend. Podľa odhadov IDC bude do roku 2022 digitalizovaných 65 % globálneho HDP, pričom hlavný podiel na tom budú mať najmä produkty a služby podnikov, ktoré prešli digitálnou transformáciou.[2]

Podľa spoločnosti Zinnov (špecializovanej na výskum a poradenstvo v oblasti vývoja produktov a digitálnej transformácie) sa navyše celková hodnota trhu adresovateľného pre digitálny vývoj zvýši do roku 2025 na úroveň 1,1 bilióna USD, s kumulovanou ročnou mierou rastu (CAGR) 19 %.[3]

Digitálna transformácia je prioritou organizácií na celom svete a pandémia ochorenia COVID-19 ešte zvýšila dopyt po nových biznis modeloch, zákazníckych skúsenostiach a prepojených ekosystémoch založených na dátach. Mnohým zo spomínaných organizácii však chýbajú vedomosti či skúseností s navrhovaním a nasadzovaním nových digitálnych platforiem. Problémom je aj nedostatok schopností potrebných na vývoj natívne digitálnych produktov či nových modelov interakcie a digitálnych skúseností, ako sú napr. digitálne spôsoby nakupovania a nové modely poskytovania a prijímania zdravotnej starostlivosti. V danom kontexte rýchlo rastie dopyt po službách ponúkaných spoločnosťou GlobalLogic, spojenie oboch firiem tak zabezpečí lepší prístup k týmto obrovským trhovým príležitostiam.

Spoločnosť Hitachi podporuje iniciatívy zamerané na transformáciu a zabezpečenie pokročilejších riešení využívajúcich digitálne technológie pre inteligentnú sociálnu infraštruktúru, napr. v sektore železničnej dopravy alebo energetiky, jej cieľom je stať sa globálnym lídrom v oblasti sociálnych inovácií v podnikaní. Spoločnosť Hitachi sa v rámci svojho Strednodobého plánu riadenia na rok 2021 (2021 Mid-term Management Plan) zaviazala zrealizovať rastové investície v rámci IT v hodnote 1 bil. JPY[4], a to najmä prostredníctvom spoločnosti Hitachi Vantara, aby posilnila svoje digitálne portfólio vrátane digitálnych produktov, riešení, partnerstiev, front office aj delivery. GlobalLogic tak bude neoddeliteľnou súčasťou a zároveň hybnou silou portfólia digitálnych riešení a služieb Lumada spoločnosti Hitachi.

Toshiaki Higashihara, prezident a CEO spoločnosti Hitachi, uvádza: „Akvizícia spoločnosti GlobalLogic nám otvára skvelú príležitosť rozšíriť našu ponuku v rámci portfólia riešení a služieb Lumada, ponúknuť zákazníkom ďalšiu hodnotu na ich ceste k digitálnej transformácii a posilniť naše portfólio Lumada v celosvetovom meradle. Spojenie špičkového UX dizajnu a inovácií, ktoré prináša GlobalLogic, so skúsenosťami v sektore IT, prevádzkových technológií a produktov spoločnosti Hitachi, nám umožní dosiahnuť náš cieľ stať sa celosvetovým lídrom inovačných postupov digitálnej transformácie v oblasti sociálnej infraštruktúry. Spoločne budeme vytvárať novú sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hodnotu pre našich globálne expandujúcich klientov a zároveň budeme budovaním udržateľnej spoločnosti zvyšovať kvalitu života všetkých ľudí.“

„Vďaka digitálnym technológiám sa transformujú spoločnosti vo všetkých odvetviach, aby dokázali lepšie zapojiť zákazníkov, vytvárať nové zdroje príjmov a zvyšovať celkovú kvalitu života,“ hovorí Shashank Samant, prezident a CEO spoločnosti GlobalLogic. „Máme pred sebou úžasnú príležitosť a s nadšením sa vydávame na spoločnú cestu s Hitachi, ktorá spojí naše schopnosti a technológie a posilní našu pozíciu na trhu, takže budeme môcť našim klientom transformujúcim svoje firmy prinášať ešte vyššiu hodnotu.“

Príjmy spoločnosti GlobalLogic by mali podľa očakávaní dosiahnuť hodnotu približne 1,2 mld. USD (približne 129,6 mld. JPY[5]), s upravenou maržou výsledku hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA)[6] za fiškálny rok 2021 na úrovni viac než 20 %. GlobalLogic sa do fiškálneho roku 2028 bude snažiť o dosiahnutie upravenej marže EBITDA na úrovni prekračujúcej 1 mld. USD (približne 108,0 mld. JPY) s vysokým profilom výnosnosti a silnou kumulovanou ročnou mierou rastu príjmov.

Spoločnosti HGDH a GlobalLogic Worldwide Holdings sa dohodli na hodnote vlastného imania 8,5 mld. USD (približne 918,0 mld. JPY), s hodnotou podniku 9,5 mld. USD (približne 1 026,0 mld. JPY). To predstavuje zhruba 37,4-násobok upravenej hodnoty EBITDA očakávanej v kalendárnom roku 2021 a 29,4-násobok upravenej hodnoty EBITDA očakávanej v kalendárnom roku 2022, čo sú čísla spadajúce do rozsahu výpočtu porovnateľnej analýzy spoločnosti a metódy diskontovaných peňažných tokov spoločnosti Hitachi. Celkové náklady na akvizíciu vrátane úhrady úročenej pôžičky poskytnutej spoločnosti GlobalLogic, by mali byť na úrovni 9,6 mld. USD (približne 1 036,8 mld. JPY).

Hitachi (HGDH) prevezme spoločnosť GlobalLogic Worldwide Holdings formou fúzie realizovanej prostredníctvom dcérskej spoločnosti MergeCo H Global Inc. („SPC“), ktorú HGDH založila na tento účel. Akvizícia prebehne metódou tzv. inverznej trojstrannej fúzie. Tá prebehne tak, že GlobalLogic Worldwide Holdings fúziou pohltí segregovanú portfóliovú spoločnosť (SPC) a bude po fúzii ďalej existovať (bude prežívajúcou spoločnosťou). HGDH alebo SPC následne poskytne finančné prostriedky pre akcionárov GlobalLogic Worldwide Holdings a dôjde k zrušeniu všetkých nesplatených akcií spoločnosti GlobalLogic Worldwide Holdings. Všetky akcie SPC v držbe HGDH sa prevedú na kmeňové akcie GlobalLogic Worldwide Holdings ako prežívajúcej spoločnosti. HGDH takto získa 100 % nesplatených akcií prežívajúcej spoločnosti GlobalLogic Worldwide Holdings a spoločnosti GlobalLogic Worldwide Holdings a GlobalLogic prejdú do úplného vlastníctva HGDH.

Transakcia by mala byť podľa predpokladov ukončená do konca júla 2021 a vzťahujú sa na ňu bežné obchodné podmienky a súhlas regulačných orgánov.

Pri transakcii sa úlohy finančného poradcu spoločnosti Hitachi zhostila firma Credit Suisse Securities (USA) LLC, právnym poradcom bola Shearman & Sterling LLP. Na strane spoločnosti GlobalLogic zastávali úlohu finančných poradcov spoločnosti Goldman Sachs & Co. LLC a J.P. Morgan Securities LLC, právne poradenstvo poskytovala spoločnosť Kirkland & Ellis LLP.

O spoločnosti Hitachi, Ltd.

Spoločnosť Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) so sídlom v Tokiu v Japonsku sa zameriava na oblasť sociálnych inovácií (Social Innovation Business) prepájajúcu informačné technológie (IT), prevádzkové technológie (OT) a produkty. Celkové konsolidované príjmy spoločnosti za fiškálny rok 2019 (končiaci 31. marca 2020) mali hodnotu 8 767,2 mld. JPY (80,4 mld. USD), pričom firma celosvetovo zamestnáva približne 301 000 ľudí. Prostredníctvom svojho portfólia pokročilých digitálnych riešení, služieb a produktov Lumada, ktoré pretvára dáta na informácie podporujúce digitálne inovácie, prináša Hitachi digitálne inovácie v piatich hlavných oblastiach: mobilita, inteligentné riešenia pre život, priemysel, energetika a IT s cieľom ponúkať riešenia zvyšujúce sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hodnotu pre zákazníka. Ďalšie informácie o spoločnosti Hitachi nájdete na jej webovej lokalite https://www.hitachi.com.

 

[1] Lumada je názov portfólia pokročilých digitálnych riešení a služieb spoločnosti Hitachi zameraných na pretvorenie dát na informácie podporujúce digitálnu transformáciu sociálnej infraštruktúry.

[2] Zdroj: Tlačová správa spoločnosti IDC, 29. október 2020: Spoločnosť IDC zverejnila predikciu celosvetovej digitálnej transformácie na rok 2021; 65 % globálneho HDP bude do roku 2022 digitalizovaných, s viac než 6,8 bilióna USD priamych investícií do DX v období rokov 2020 až 2023. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420

[3] Zdroj: Zinnov Zones for Engineering & R&D Services Research (snímka č. 3) https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/
Tieto údaje nezohľadňujú dopad pandémie ochorenia COVID-19.

[4] Hitachi, Ltd., Prezentačný materiál pre IT sektor, Hitachi IR Day 2019.
https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf

[5] Prepočítané podľa konverzného kurzu 108 JPY za 1 USD.

[6] Hodnota EBITDA vypočítaná na samostatnom základe zohľadňujúca odmeny vo forme akcií a neopakujúce sa jednorazové náklady.

 

  • URL copied!