S aplikáciou EcoHike chceme pomôcť s odpadom vo voľnej prírode

6.máj 2023, Košice/ Ružínska priehrada – Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym a spoločenským problémom. Každý Slovák/ Slovenka ho vyprodukuje za rok v priemere pol tony. Avšak haldy smetí znehodnocujú aj našu prírodu či dokonca chránené národné parky. V boji s odpadom a nelegálnymi skládkami v prírode pomôže aj aplikácia EcoHike, ktorú pri upratovaní Ružína testovali dobrovoľníci z GlobalLogic Slovakia, v spolupráci s dobrovoľníkmi z OZ Ružínska priehrada a OZ Save Nature by Čivas.   

Bezplatná aplikácia a technologické možnosti, ktoré má takmer každý z nás k dispozícii, nám všetkým otvárajú dvere v boji s odpadkami. Aplikáciu EcoHike sme v GlobalLogic vyvinuli pre všetkých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné. Tento nástroj umožňuje veľmi jednoducho označiť miesto na mape, kde sa nachádza neporiadok, alebo kde sa upratovanie bude konať,“ hovorí Tibor Radačovský, Director Software Engineering v GlobalLogic Slovakia.

Aplikácia je určená organizáciám, ktoré si kladú za cieľ kultivovať životné prostredie upratovaním verejných priestranstiev. Je zadarmo a pre všetkých. „Aplikácia EcoHike obsahuje aktuálne mapy, do ktorých je možné označiť miesta znečistené odpadom, či miesta, odkiaľ bol odpad odstránený. Všetky informácie sú k dispozícii komukoľvek, kto sa do aplikácie prihlási,“ vysvetľuje Radačovský. 

Zaťažkávacia skúška na Ružíne

Dobrovoľníci z GlobalLogic Slovakia, z OZ Ružínska priehrada a OZ Save Nature by Čivas mali možnosť aplikáciu vyskúšať ako prví práve na Ružíne. Na tejto priehrade prebieha intenzívne upratovanie od roku 2021, a to nielen na pevnine, ale aj na vodnej hladine. Dobrovoľníci za posledné 4 roky vyzbierali neuveriteľných 56 ton odpadu.

„Je to výborná myšlienka, pretože vďaka apke vieme identifikovať ohniská odpadu a vyhodnocovať, ktorá lokalita je najviac znečisťovaná a vytvára potenciálne naplaveniny. Ak si ju jednotlivci osvoja, aplikácia by vedela pomôcť aj pri odhaľovaní obcí, ktoré separovaniu a odpadovému hospodárstvu nevenujú pozornosť,“ reaguje na aplikáciu EcoHike Jozef Kojecký z OZ Ružínska priehrada.

Počas upratovania na Ružíne sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 106 vriec odpadu, pričom našli aj chladničku, pneumatiku, rýchlovarnú kanvicu, umývadlo alebo topánky.

OZ Save Nature by Čivas zbierajú odpad prevažne len v Košickom samosprávnom kraji. Zavítajú však aj do Vysokých Tatier, Popradu, či Nových Zámkov. „EcoHike bude pre nás užitočná pri lokalizácii odpadu. Ak ho niekto nahlási, my budeme mať konkrétne GPS súradnice. Viem si na mape pozrieť úsek, na ktorom sa odpad nachádza, a tak naplánovať upratovanie a jeho propagovanie medzi dobrovoľníkmi.“

Ľudia sú často schopní vyhodiť odpad aj na miesta, kde by to nikto nečakal. Ružínska priehrada nie je výnimkou. „Životné prostredie si treba nielen chrániť, ale hlavne neznečisťovať. Hnevá ma, keď vidím v prírode množstvo odpadu, ktoré nás prežije. Ak má človek možnosť pozbierať odpad z nejakého miesta, tak by to mal urobiť. Preto si myslím, že je super mať možnosť pri výletoch v prírode takéto miesta označiť, odfotiť a zviditeľniť ich. Čím viac ľudí, dobrovoľníkov, občianskych združení a zodpovedných inštitúcií by sa pripojilo k jej užívaniu, tým by sa efekt znásobil a mohli by sme si spoločnými silami vyčistiť prírodu,“ hovorí Michal Timko, jeden z dobrovoľníkov a zamestnancov GlobalLogic Slovakia, ktorý sa zapojil do sobotňajšieho upratovania Ružína.

„Na Slovensku začíname s aplikáciou EcoHike na Ružíne. Už teraz sa však využíva na Ukrajine a v Poľsku, kde sme zaregistrovali veľkú vlnu dobrovoľníctva. Veľmi sa z toho tešíme, pretože prírodné zdroje sú vzácne a limitované, mali by sme sa snažiť o ich udržanie. V boji proti klimatickým zmenám môže byť zaangažovaný každý z nás. Najväčší efekt však môžu priniesť dobre premyslené stratégie nielen regionálneho, ale aj globálneho charakteru tak, ako to robí GlobalLogic. V súčasnosti máme rozpracované viaceré interné projekty, na ktorých sa podieľajú naši kolegovia. Vysokú prioritu má pre nás práve podpora aplikácie EcoHike. Veríme, že si ju užívatelia obľúbia,“ dodáva na záver Vladimír Jacko, Finance Director v GlobalLogic Slovakia. Práve v tejto globálnej IT spoločnosti sa zapájajú do komunitných a regionálnych projektov a pomáhajú naplniť dlhodobé environmentálne ciele, ako je napríklad dosiahnutie uhlíkovej neutrality na pracoviskách.

____________________________________________________________________

O spoločnosti GlobalLogic Slovakia
GlobalLogic je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva. Svojim zákazníkom na celom svete pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia automobilovej výroby, telekomunikácií, finančných služieb, zdravotníckej starostlivosti a prírodných vied, výroby, médií a zábavného priemyslu, polovodičov a technológií všetky výhody dôkladnej znalosti svojho odvetvia. GlobalLogic je súčasťou a Hitachi Group Company (Hitachi, Ltd., TSE: 6501), ktorá v rámci svojej Divízie sociálnych inovácií prispieva k budovaniu udržateľnej spoločnosti a zvyšovaniu kvality života podporou inovácií vychádzajúcich z dát a technológií.

Kontaktná osoba:
Kristína Kerteszová
Head of Marketing, Slovakia,
E-mail: marketing-sk@globallogic.com

 

____________________________________________________________________

English version

 

With the EcoHike application, we want to help reduce waste in the wild

 

6 May 2023, Košice/Ružín Reservoir – The growing production of waste is a serious environmental and social problem. On average, each Slovak man/woman produces half a tonne of waste each year, and heaps of rubbish degrade our nature, including protected national parks. In the battle against waste and illegal dumps in nature, the EcoHike application, which was tested by volunteers from GlobalLogic Slovakia in cooperation with OZ Ružínska priehrada and OZ Save Nature by Čivas, will help.

The free app and the technological possibilities that nearly all of us have available will open the door in the fight against litter. “We at GlobalLogic developed the EcoHike app for everyone who cares about the environment. This tool makes it very easy to mark on a map the spot where a mess is located, or where a clean-up needs to take place,” says Tibor Radačovský, Director of Software Engineering at GlobalLogic Slovakia.

The application, which is freely available to everyone, is intended for organisations whose goal is cultivating the environment by cleaning up public spaces. “The EcoHike application contains up-to-date maps on which places polluted by waste or from which waste has already been removed can be marked. All the information is available to anyone who logs into the app,” explains Radačovský.

Stress test in Ružín

Volunteers from GlobalLogic Slovakia and from the civic associations OZ Ružínska priehrada and OZ Save Nature by Čivas had the chance to try out the application at the Ružín Reservoir. This reservoir has been undergoing intensive cleaning since 2021, not only on land, but on the water surface, too. Volunteers have collected an incredible 56 tonnes of waste over the past four years.

It’s an excellent idea, because thanks to the app, we can identify sources of waste and assess which location is the most polluted and which will create any potential silt. If individuals start using it, the application will also help in detecting municipalities that are not paying proper attention to waste separation and management,” says Jozef Kojecký from OZ Ružínska priehrada about the EcoHike application.

Thanks to the EcoHike’s use of modern technology, the volunteers at Ružín were able to collect 106 bags of waste, including a fridge, a tire, an electric kettle, a sink or shoes.

The OZ Save Nature by Čivas mainly collects waste only in the Košice Self-governing Region, though they will also visit the High Tatras, Poprad, or Nové Zámky.EcoHike will be useful for us with locating waste. If someone reports it, we’ll have the specific GPS coordinates. I can then look at the spot on the map where the waste is located and plan and promote the clean-up among volunteers.”

People are capable of throwing waste in places no one would expect it. The Ružín Reservoir is no exception. “It’s not only necessary to protect the environment; it should mainly not be polluted. It makes me angry when I see the amount of waste that people leave behind in nature. If people have the chance to collect waste from a place, then they should do it.

That’s why I think it’s great during hikes to have the opportunity to mark such sites, take pictures and make them visible. The more people, volunteers, civic associations and responsible institutions join us in using it, the more the effect will be multiplied, and we could clean up nature together,” says Michal Timko, who was among the volunteers and employees of GlobalLogic Slovakia who participated in Saturday clean-up at Ružín.

In Slovakia, we’re starting with the EcoHike app at Ružín, but it’s already being used in Ukraine and Poland, too, where we have registered a large wave of volunteering. We’re really happy about this, because natural resources are rare and limited, and we should try to maintain them. Every one of us can be involved in the fight against climate change. But the biggest effect can come from well-considered strategies of not only a regional but also a global nature, like GlobalLogic is doing. We currently have several internal projects elaborated that our colleagues are taking part in. Support for the EcoHike application is of high priority for us. We believe that users will like it,” adds Vladimír Jacko, Finance Director at GlobalLogic Slovakia. People in this global IT company are involved in community and regional projects and are helping to fulfil long-term environmental goals, such as achieving carbon neutrality in workplaces.

___________________________________________________________________

About GlobalLogic Slovakia
GlobalLogic is a leader in digital engineering. We help brands across the globe design and build innovative products, platforms, and digital experiences for the modern world. By integrating experience design, complex engineering, and data expertise – we help our clients imagine what’s possible and accelerate their transition into tomorrow’s digital businesses. Headquartered in Silicon Valley, GlobalLogic operates design studios and engineering centers around the world, extending our deep expertise to customers in the automotive, communications, financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, media and entertainment, semiconductor, and technology industries. GlobalLogic is a Hitachi Group Company (Hitachi, Ltd., TSE: 6501), which contributes to a sustainable society with a higher quality of life by driving innovation through data and technology as the Social Innovation Business.

Media contact:
Kristína Kerteszová
Head of Marketing, Slovakia,
E-mail:
marketing-sk@globallogic.com

  • URL copied!