Vyhlásenie týkajúce sa novodobého otroctva

GlobalLogic WorldWide Limited

OTROCTVO A OBCHODOVANIE S ĽUĎMI (UK) – VYHLÁSENIE

Finančný rok končiaci 31. marca 2019

Podľa britského Zákona o novodobom otroctve z roku 2015 (ďalej len „Zákon“) sú firmy povinné informovať o krokoch, ktoré podnikli v priebehu predchádzajúceho finančného roka s cieľom zabezpečiť, že v rámci ich podnikateľskej činnosti a podnikania ich dodávateľov nedochádza k využívaniu novodobého otroctva. Spoločnosť GlobalLogic Worldwide Limited (ďalej len „GL WW“), člen skupiny GlobalLogic (ďalej len „GlobalLogic“), si plne uvedomuje svoju úlohu pri odstraňovaní novodobého otroctva. Zasadzujeme sa o transparentnosť a spoluprácu pri odstraňovaní rizík novodobého otroctva a sme odhodlaní zlepšovať svoje postupy s cieľom bojovať proti novodobému otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Naše podnikanie

GlobalLogic je globálnym poskytovateľom softvérových produktov a služieb. Skupina GlobalLogic, ktorá sídli v kalifornskom San José (USA), má delivery centrá v deviatich krajinách a spája svoje sily s partnermi zo všetkých významných odvetví, aby mohla klientom na celom svete ponúknuť špičkový vývoj softvérových produktov vo všetkých fázach ich životného cyklu. GL WW je dcérskou spoločnosťou GlobalLogic Inc. (so sídlom v Delaware, USA), ktorá formou realizácie zákaziek pôsobí ako sprostredkovateľ medzi niektorými klientmi a ostatnými súčasťami skupiny GlobalLogic. GlobalLogic WW má vo Veľkej Británii jedno zastúpenie a piatich zamestnancov.

Hodnotenie rizík

Spoločnosť GlobalLogic WW zhodnotila úroveň relevantného rizika a, v dôsledku povahy našej činnosti, odborným službám, ktoré ponúkame, ako aj povahy činnosti dodávateľov, s ktorými spolupracujeme, sa GL WW týka nízke riziko v súvislosti s novodobým otroctvom a obchodovaním s ľuďmi. Služby, ktoré GlobalLogic poskytuje, si vyžadujú zapojenie vysokokvalifikovaných odborníkov s primeranou úrovňou vzdelania, ktorí sú špičkou vo svojom odbore. Pre zabezpečenie kvality služieb, ktoré svojim zákazníkom ponúkame, ako aj z titulu povahy našej činnosti je nevyhnutné, aby sme pracovali s tými najlepšími odborníkmi, v dôsledku čoho je riziko novodobého otroctva či obchodovania s ľuďmi týkajúce sa našej spoločnosti nízke.

Sieť dodávateľov GL WW vo Veľkej Británii zahŕňa rešpektované technologické firmy (hardvérové i softvérové) a spoločnosti poskytujúce infraštruktúru či iné služby (napr. podnikateľské priestory, vybavenie, catering, a pod.). Občas môže na strane GL WW nastať potreba využiť služby personálnych spoločností, poskytovateľov právnych či finančných služieb a ďalších dodávateľov. GL WW príležitostne prehodnocuje svoje využívanie služieb dodávateľov a v prípade, že sa vyskytne akékoľvek riziko, prispôsobí svoje procesy a postupy.

Naše opatrenia na boj proti novodobému otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Spoločnosť GlobalLogic dbá na zodpovedné a etické podnikanie. Firma uplatňuje nulovú toleranciu voči obchodovaniu s ľuďmi a novodobému otroctvu. GlobalLogic pracuje v súlade so všetkými zákonmi a predpismi relevantnými pre podnikanie spoločnosti a dbá na to, aby sa novodobé otroctvo a obchodovanie s ľuďmi netýkalo nášho dodávateľského reťazca ani žiadnej časti nášho podnikania.

Spoločnosť GlobalLogic uplatňuje vo všetkých firmách skupiny globálne politiky a procesy, ktoré zabezpečujú efektívny systém kontroly a predchádzania využívania novodobého otroctva a obchodovania s ľuďmi v našom podnikaní. Globálny kódex správania spoločnosti GlobalLogic zavádza princípy riadiace podnikanie firmy, ktoré nabádajú našich zamestnancov, aby ohlasovali akékoľvek obavy alebo podozrenia vrátane podozrenia na využívanie otrockej práce alebo obchodovanie s ľuďmi. Politika ochrany oznamovateľov a Politika zákazu odvetných opatrení (Whistleblower Policy a Prohibition Against Retaliation Policy) spoločnosti GlobalLogic ponúkajú zamestnancom spoločnosti bezpečné procesy na nahlasovanie obáv a podozrení. Zamestnanci GlobalLogic majú navyše k dispozícii reportovacie mechanizmy, ktoré zahŕňajú horúcu linku pre oznamovateľov prevádzkovanú treťou stranou a podporujú kultúru dodržiavania pravidiel.

GL WW sa snaží zabezpečiť, že naša dodávateľská sieť nevyužíva novodobých otrokov a obete obchodovania s ľuďmi spoluprácou s renomovanými partnermi a tiež prostredníctvom štandardizovaných zmlúv, ktoré vyžadujú dodržiavanie všetkých zákonov aj zo strany dodávateľov. Ešte pred nadviazaním spolupráce s GL WW podliehajú všetci dodávatelia preverovaniu a schváleniu ich zaradenia do siete dodávateľov spoločnosti.

Efektívnosť nášho boja proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Spoločnosť GlobalLogic z času na čas realizuje interné audity. Ich výsledky nepreukázali prítomnosť žiadnych známok otroctva alebo obchodovania s ľuďmi alebo ich využívania v podnikaní spoločnosti – či už v rámci GL WW alebo v našej dodávateľskej sieti.

GL WW priebežne kontroluje a vyhodnocuje naše obchodné postupy a ich súlad s pravidlami a sme presvedčení, že všetky naše doterajšie kroky sú účinné pri predchádzaní otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi tak v našej spoločnosti, ako aj u našich dodávateľov.

Toto vyhlásenie je v súlade s paragrafom 54 odsekom 1 Zákona o novodobom otroctve z roku 2015 a predstavuje vyhlásenie skupiny týkajúce sa otroctva a obchodovania s ľuďmi za finančný rok končiaci 31. marca 2019.

Toto vyhlásenie schválilo vedenie GlobalLogic WorldWide Limited dňa 16. júla 2019.