PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Posledná aktualizácia: 25. marec, 2013

Tieto Podmienky poskytovania služieb a všetky ostatné právne dokumenty zahrnuté formou odkazu v tomto dokumente (ďalej spoločne označované ako „Podmienky“) predstavujú právny dohovor medzi akýmkoľvek návštevníkom (označovaným aj ako „Užívateľ“, „Vy“, „Vám“, „Vás“ alebo „Váš“) a spoločnosťou GlobalLogic Inc. („GlobalLogic“, „naše“ alebo „my“), ktorý upravuje podmienky využívania a prístupu na internetové vlastníctvo spoločnosti GlobalLogic vrátane, no bez obmedzenia sa na, www.globallogic.com, jej microsites, verzií webových stránok pre mobily, mobilných aplikácií, profilov spoločnosti GlobalLogic na sociálnych sieťach a akýchkoľvek ďalších digitálnych služieb alebo vlastníctva prevádzkovaného alebo občasne využívaného spoločnosťou GlobalLogic (ďalej spoločne označované ako „Stránka (Stránky)“).

POUŽÍVANÍM STRÁNKY (STRÁNOK) POTVRDZUJETE A VYJADRUJETE NASLEDOVNÉ: (i) ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO PODMIENKY A NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (KTORÉ SÚ V TOMTO DOKUMENTE ZAHRNUTÉ FORMOU ODKAZU), (ii) ŽE STE SPOMÍNANÝM DOKUMENTOM POROZUMELI, (iii) ŽE SPOMÍNANÉ DOKUMENTY AKCEPTUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SÚ PRE VÁS ZÁVÄZNÉ, (iv) ŽE STE OPRÁVNENÝ/Á UZATVÁRAŤ PRÁVNE ZÁVÄZNÉ DOHODY, A (v) ŽE BUDETE REŠPEKTOVAŤ VŠETKY RELEVANTNÉ ZÁKONY A PRÁVNE PREDPISY (VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK POLITÍK A PREDPISOV PLATNÝCH VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI), KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VÁS, NA POUŽÍVANIE STRÁNKY (STRÁNOK) A/ALEBO INTERNETU. AK NESÚHLASÍTE S KTOROUKOĽVEK Z PODMIENOK UVEDENÝCH NIŽŠIE, PRÍSTUP NA NAŠU STRÁNKU (STRÁNKY) VÁM BUDE ZAMIETNUTÝ.

Na niektoré z ďalších stránok, služieb a nástrojov spoločnosti GlobalLogic sa môžu vzťahovať dodatočné podmienky ich používania, ktoré Vám poskytneme keď budete tieto stránky, služby alebo nástroje používať.

A. Vlastníctvo

1. Obsah Stránky (Stránok) zahŕňa, no neobmedzuje sa na (i) ochranné známky, servisné značky, logá, obchodné značky a ich názvy, vizuálnu podobu, obchodné názvy a ďalšie charakteristické identifikátory a príslušný goodwill (ďalej spoločne označované ako „Značky GlobalLogic“); (ii) rozhrania, počítačový kód, databázy, produkty, služby, softvérové aplikácie a nástroje, texty, obrázky, fotografie, audio a video materiál vrátane podcastov, a grafických objektov (ďalej označované ako „Naša technológia“), (iii) akékoľvek písané texty, eseje, články, analýzy, biele knihy, blogy, poznámky, správy na elektronických nástenkách, ankety, prieskumy (vrátane v nich obsiahnutých informácií, osobných aj akýchkoľvek iných), fotografií, obrázkov, textov, komentárov a ďalších zložiek a materiálov), a to na akomkoľvek fyzickom, elektronickom, digitálnom, analógovom alebo inom médiu či formáte, ktoré sú v súčasnosti známe alebo ktoré budú vynájdené v budúcnosti; a (iv) dizajn, štruktúru, výber, sústavu, koordináciu, vyjadrenie, funkcie, aplikácie, „Look and Feel“, či usporiadanie akéhokoľvek obsahu obsiahnutého v alebo dostupného prostredníctvom Stránky (Stránok) (položky uvedené v bodoch (i), (ii), (iii) a (iv) sú ďalej spoločne označované ako „Obsah spoločnosti GlobalLogic“). Obsah spoločnosti GlobalLogic je majetkom spoločnosti GlobalLogic, jej pridružených spoločností, poskytovateľov licencií, jej sponzorov, partnerov, zadávateľov reklamy, poskytovateľov obsahu alebo ďalších tretích strán, a je právne chránený vrátane, no nie výlučne, zákonom o ochrane autorských práv, zákonom o obchodnom tajomstve, patentovými zákonmi a zákonmi týkajúcimi sa ochranných známok, ako aj ďalšími národnými, federálnymi a medzinárodnými zákonmi, dohodami a právnymi predpismi. Zakazuje sa akákoľvek reprodukcia, prenos, distribúcia, predaj, zverejnenie, vysielanie, cirkulácia či rozširovanie akejkoľvek časti Obsahu spoločnosti GlobalLogic z Vašej strany alebo Vami prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby alebo subjektu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti GlobalLogic alebo vlastníka takéhoto obsahu v prípade, že spoločnosť GlobalLogic nie je jeho vlastníkom. V prípade záujmu o ďalšie výtlačky kontaktujte spoločnosť GlobalLogic. Akékoľvek použitie Značky GlobalLogic je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti GlobalLogic prísne zakázané. Nie je dovolené žiadne pozmeňovanie, vymazanie, zastieranie či zatajovanie oznamov týkajúcich sa autorských práv či iných oznamov prítomných na Obsahu spoločnosti GlobalLogic, vrátane takýchto oznamov prítomných na Obsahu spoločnosti GlobalLogic, ktorý môžu Užívatelia zo Stránky (Stránok) sťahovať, prenášať, zobrazovať, tlačiť, či inak reprodukovať. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu vlastníka autorských práv nie je dovolené žiadne kopírovanie, distribúcia, verejné predstavenie, verejné zobrazenie, digitálne predstavenie (v prípade zvukových záznamov) či akékoľvek iné vytváranie diel odvodených z obsahu dostupného alebo prístupného prostredníctvom Stránky (Stránok), na ktorý sa vzťahujú autorské práva.

2. Napriek vyššie uvedenému spoločnosť GlobalLogic nepodporuje žiadny obsah alebo články ktoréhokoľvek zo svojich poskytovateľov licencií či prispievateľov, ani žiadne názory, odporúčania či rady v nich vyjadrené, a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za daný obsah. Užívatelia sú si vedomí, že spoločnosť GlobalLogic nezodpovedá za presnosť, užitočnosť, bezpečnosť ani práva týkajúce sa duševného vlastníctva takéhoto obsahu alebo týkajúce sa takéhoto obsahu samotného.

3. Uvítame Vašu „Spätnú väzbu“ (teda akékoľvek informácie týkajúce sa Stránky (Stránok), ktoré nám poskytnete ako komentár alebo hodnotenie). Súhlasíte však s tým, že (i) tým, že spoločnosti GlobalLogic poskytnete nevyžiadané myšlienky a názory, sa automaticky zriekate akýchkoľvek svojich práv na duševné vlastníctvo obsiahnuté v týchto myšlienkach a názoroch; a (ii) nevyžiadané myšlienky a názory poskytnuté spoločnosti GlobalLogic alebo ktorémukoľvek jej zamestnancovi či predstaviteľovi sa automaticky stávajú vlastníctvom spoločnosti GlobalLogic. Súhlasíte s tým, že akákoľvek Spätná väzba poskytnutá na Stránke (Stránkach) nemá dôverný charakter a spoločnosť GlobalLogic má právo takéto informácie voľne a bez obmedzení využívať. Týmto sa zaväzujete nepodnikať žiadne kroky, ktoré by mohli byť na úkor akejkoľvek forme Spätnej väzby alebo ratingových systémov, ktoré sme zaviedli ako súčasť Služieb, vrátane záväzku nezobrazovať, neimportovať, neexportovať či nepoužívať žiadne informácie pochádzajúce zo Spätnej väzby mimo Stránky (Stránok), a to bez ohľadu na účel takéhoto konania.

B. Váš prístup na Stránku (Stránky) a všeobecné obmedzenia používania

1. Získali ste osobnú, odvolateľnú, obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu umožňujúcu prístup a právo používať našu Stránku (Stránky), ktorá je podmienená Vašim kontinuálnym súhlasom a dodržiavaním týchto Podmienok. Stránku (Stránky) a Obsah spoločnosti GlobalLogic môžete používať výlučne pre svoju osobnú potrebu nekomerčného rázu. Spoločnosť GlobalLogic si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť, obmedziť alebo pozastaviť platnosť prístupu ktoréhokoľvek Užívateľa na svoju Stránku (Stránky) a/alebo tiež ukončiť platnosť tejto licencie. Spoločnosť GlobalLogic si tiež vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú v týchto Podmienkach výslovne zakotvené.

2. Práva, ktoré Vám tieto Podmienky udeľujú, budú platné len po dobu trvania platnosti týchto Podmienok. Nesmiete predať ani poskytovať sublicencie na prístup k Stránke (Stránkam) tretím stranám. Zakazuje sa modifikovať aj vytvárať produkty odvodené zo Stránky (Stránok). Zakazuje sa tiež akokoľvek dekompilovať, rozkladať, spätne zostaviť či inak sa pokúsiť o získanie zdrojového kódu, z ktorého sú kompilované alebo interpretované jednotlivé komponenty Stránky (Stránok), pričom nič v týchto Podmienkach nemôže byť interpretované ako povolenie na získanie zdrojového kódu. Zaväzujete sa, že nebudete Stránku (Stránky) používať na: (a) porušenie akejkoľvek miestnej, národnej, federálnej alebo medzinárodnej legislatívy; (b) sledovanie, obťažovanie, či ubližovanie inej osobe; (c) zhromažďovanie či uchovávanie osobných údajov o iných užívateľoch; (d) vydávanie sa za inú osobu alebo subjekt, alebo na iný spôsob prekrúcania svojich väzieb na inú osobu alebo subjekt; ani na (e) narúšanie alebo zasahovanie do služieb, serverov alebo sietí spojených so Stránkou (Stránkami), alebo na nerešpektovanie požiadaviek, postupov, politík či zásad vzťahujúcich sa na siete spojené so Stránkou (Stránkami). Bez nášho písomného súhlasu sa Užívateľom zakazuje (i) využívať na prístup k Stránke (Stránkam) akékoľvek veľkokapacitné, automatizované alebo elektronické prostriedky (vrátane, no bez obmedzenia na roboty, pavúky alebo skripty); alebo (ii) rámovať Stránku (Stránky), umiestňovať na jednotlivé stránky automaticky otvárané okná (pop-up windows), či akokoľvek inak ovplyvniť zobrazovanie týchto stránok. Užívatelia sa zároveň zaväzujú, že akékoľvek informácie, ktoré nám o sebe dobrovoľne poskytnú, budú pravdivé, presné, úplné a aktuálne.

C. Ponuky tretích strán

Cez odkazy dostupné na našej Stránke (Stránkach) sa môžete dostať k webovým stránkam, obsahu alebo službám poskytovaným tretími stranami, vrátane, no bez obmedzenia sa na, dobrovoľného zdieľania časti Vašich informácií zo Stránky (Stránok) na sociálnych sieťach alebo označenia „páči sa mi to“ vo vzťahu k našej Stránke (Stránkam) na sociálnych sieťach a médiách. Navyše, GlobalLogic Vás môže z času na čas postúpiť jednému alebo viacerým z našich obchodných partnerov, ktorí prostredníctvom svojich stránok alebo inými spôsobmi (napr. prostredníctvom mailových ponúk či inak) ponúkajú svoje produkty alebo služby. Všetky takéto iné stránky, obsah, služby a produkty označujeme ako „Ponuky tretích strán“. Napríklad môžeme dovoliť tretím stranám ponúkajúcim príbuzné služby, aby na našu Stránku (Stránky) umiestnili odkaz na svoje produkty a služby a tieto odkazy Vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán. Pokiaľ na našej Stránke (Stránkach) nie je uvedené inak, využívanie takýchto Ponúk tretích strán nie je podmienkou prístupu a/alebo využívania Stránky (Stránok). Ak sa rozhodnete využiť takúto Ponuku tretích strán a/alebo ak sa rozhodnete kliknúť na takýto odkaz alebo pole, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (a) opustíte našu Stránku (Stránky) a (b) využitie akejkoľvek takejto Ponuky tretích strán podlieha obchodným podmienkam stanoveným príslušnými poskytovateľmi – tretími stranami. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť GlobalLogic nie je poskytovateľom žiadnych takýchto Ponúk tretích strán a nezodpovedá za ne, a že tieto Podmienky Vám nezaručujú žiadne právo na prístup, použitie či stiahnutie obsahu pochádzajúceho z Ponúk tretích strán ani právo na nákup akýchkoľvek Ponúk tretích strán. Samotný fakt, že ponúkame odkaz na webové stránky alebo služby tretích strán nie je vyjadrením našej podpory alebo spriaznenosti s danou treťou stranou a nie je ani vyjadrením našej podpory ich zásadám ochrany osobných údajov či bezpečnosti informácií, podmienkam používania, obchodným praktikám či ich konaniu v súlade so zákonom. Nevykonávame kontrolu nad webovými stránkami či službami tretích strán. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a pravidlá používania ostatných webových stránok a služieb, ktoré používate, ako aj podmienky vzťahujúce sa na ponuky, do ktorých sa zapájate. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť GlobalLogic nezodpovedá za Vašu interakciu s tretími stranami a nemôže byť braná na zodpovednosť vo vzťahu k Vám alebo k akejkoľvek tretej strane.

D. Lehota platnosti a ukončenie platnosti

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti a sú záväzné od okamihu keď začnete používať Stránku (Stránky), keď nám dobrovoľne poskytnete akúkoľvek informáciu o sebe, alebo keď vyjadríte svoj súhlas tým, že postupujete podľa inštrukcií, ktoré sme vložili na Stránku (Stránky) (ako napr. políčka označené ako „Súhlasím“). Ak si želáte prestať používať Stránku (Stránky), nemusíte nás o tom informovať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez oznámenia ukončiť platnosť týchto Podmienok aj Váš prístup na Stránku (Stránky). V prípade, že budete konať v rozpore s Vašimi sľubmi a povinnosťami ustanovenými v týchto Podmienkach, Vaše práva vyplývajúce z týchto Podmienok budú automaticky a s okamžitou platnosťou zrušené. Ustanovenia bodu A, bodu B ods. 2, posledná veta bodu D a bodov E a F ostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti týchto Podmienok.

E. Výhrada, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti

1. Vylúčenie záruky. STRÁNKA (STRÁNKY) A AKÝKOĽVEK OBSAH SÚVISIACI S VYŠŠIE UVEDENÝM SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ. V NAJŠIRŠOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM V SÚLADE S PRÍSLUŠNOU LEGISLATÍVOU SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC A JEJ DODÁVATELIA A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, NO BEZ OBMEDZENIA SA NA, AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VHODNOSTI PRE PREDAJ, VHODNOSTI POUŽITIA NA KONKRÉTNE ÚČELY, VLASTÍCKYCH PRÁV, NEPORUŠOVANIA, NEZASAHOVANIA DO SYSTÉMOVEJ INTEGRÁCIE A PRESNOSTI ÚDAJOV. MÔŽE SA STAŤ, ŽE PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA NEPOVOĽUJE ODMIETNUTIE NIEKTORÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIE NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEZARUČUJÚ, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY (STRÁNOK) BUDE NEPRERUŠOVANÉ, BEZCHYBNÉ ČI BEZ VÝSKYTU VÍRUSOV. POSKYTOVANIE AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A SŤAHOVANIE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY (STRÁNOK) SPOLOČNOSTI GLOBALLOGIC SA REALIZUJE PODĽA VÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV, KTORÁ MOHLA NASTAŤ V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA ALEBO NAHRÁVANIA TAKÉHOTO OBSAHU ALEBO V DÔSLEDKU SPOLIEHANIA SA NA TAKÝTO OBSAH, NESIETE VY SAMI. ODPORÚČA SA, ABY STE SI ROBILI OFFLINE ZÁLOŽNÉ KÓPIE CELÉHO OBSAHU. SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC NIE JE POSKYTOVATEĽOM ŽIADNYCH PONÚK TRETÍCH STRÁN A VO VZŤAHU K TAKÝMTO PONUKÁM NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC NEZARUČUJE BEZPEČNOSŤ ŽIADNYCH INFORMÁCIÍ PRENÁŠANÝCH Z ALEBO NA STRÁNKU (STRÁNKY). NEPOSKYTUJE SA ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKA TOHO, ŽE STRÁNKA (STRÁNKY) POSKYTUJÚ KOMPLEXNÉ ALEBO PRESNÉ INFORMÁCIE. VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA STRÁNKE (STRÁNKACH) FILTROVAŤ, UPRAVIŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ OBSAH, MÉDIÁ, INFORMÁCIE ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ MATERIÁL.

2. Obmedzenie zodpovednosti. POUŽÍVANIE STRÁNKY (STRÁNOK) A AKÉHOKOĽVEK OBSAHU SPOLOČNOSTI GLOBALLOGIC JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. VO VZŤAHU K TÝMTO PODMIENKAM NENESIE SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC, JEJ DODÁVATELIA ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, VEDĽAJŠIE ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁHRADU ŠKODY PLNIACU REPRESÍVNU FUNKCIU ALEBO ŠPECIFICKÉ ŠKODY, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLI TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDATEĽNÉ A AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC BOLA NA PRAVDEPODOBNOSŤ ALEBO MOŽNOSŤ VÝSKYTU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ. CELKOVÁ SUMA NÁHRADY ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOLOČNOSTI GLOBALLOGIC VOČI VÁM ZA VŠETKY NÁROKY VZNESENÉ V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI NEMÔŽE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ PREKROČIŤ SUMU STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 $). BERIETE NA VEDOMIE, ŽE TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PREDSTAVUJE ZÁKLADNÚ PODMIENKU VZŤAHU MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU GLOBALLOGIC TÝKAJÚCU SA POSKYTOVANIA STRÁNKY (STRÁNOK) A AKÉHOKOĽVEK OBSAHU A ŽE SPOLOČNOSŤ GLOBALLOGIC VÁM BEZ TOHTO OBMEDZENIA NEPOSKYTNE PRÍSTUP NA STRÁNKU (STRÁNKY). BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VO VZŤAHU K VÁM ALEBO K AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA UKONČENIE VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU (STRÁNKY) ALEBO ZA VYMAZANIE OBSAHU.

3. Odškodnenie. V rozsahu povolenom relevantnou legislatívou súhlasíte s tým, že budete brániť škodám, odškodníte a uhradíte škody vzniknuté spoločnosti GlobalLogic, jej pridruženým spoločnostiam, predstaviteľom, riadiacim pracovníkom, zamestnancom a agentom vo vzťahu k akýmkoľvek požiadavkám, škodám, povinnostiam, stratám, zodpovednosti, nákladom alebo dlhom a výdavkom (vrátane, no bez obmedzenia sa na náklady na právne zastupovanie), ktoré vznikli v dôsledku: (i) Vášho používania a prístupu na Stránku (Stránky); (ii) Vášho porušenia akejkoľvek časti týchto Podmienok; alebo (iii) Vášho porušenia práv tretích strán, vrátane, no bez obmedzenia na autorské práva, vlastnícke práva, či právo na ochranu osobných údajov. Táto povinnosť obrany a odškodnenia ostáva v platnosti aj po ukončení platnosti týchto Podmienok a Vášho používania Stránky (Stránok).

F. Rôzne

1. Osobné údaje. Pri prístupe na Stránku (Stránky) a v priebehu jej/ich používania sa môže stať, že o Vás získame informácie. Akékoľvek použitie Vašich osobných informácií a údajov sa bude riadiť našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. Používaním Stránky (Stránok) vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a pravidlami našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť z času na čas upravené. V prípade, že nesúhlasíte s použitím informácií o Vás spôsobmi uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti GlobalLogic, musíte prestať používať Stránku (Stránky).

2. Postúpenie práv. Užívatelia nie sú oprávnení prevádzať alebo postupovať tieto Podmienky, ani žiadne práva a licencie poskytnuté na základe týchto Podmienok. Tieto môžu byť bez obmedzenia postúpené len spoločnosťou GlobalLogic.

3. Zmena Podmienok. Tieto Podmienky môžeme z času na čas pozmeniť. Akékoľvek zmeny Podmienok nadobudnú platnosť momentom ich zverejnenia na Stránke (Stránkach). V prípade, že máte námietky voči akýmkoľvek takýmto zmenám, Vaším jediným riešením je prestať používať Stránku (Stránky). V prípade, že Stránku (Stránky) budete používať naďalej aj po zverejnení zmien Podmienok, bude to znamenať, že dané zmeny beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že revidované Podmienky zahŕňajúce spomínané zmeny sú pre Vás záväzné.

4. Zmena služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez upozornenia pozmeniť Stránku (Stránky). V prípade, že máte námietky voči akýmkoľvek takýmto zmenám, Vaším jediným riešením je prestať používať Stránku (Stránky). V prípade, že Stránku (Stránky) budete používať naďalej aj po zverejnení zmien, bude to znamenať, že dané zmeny beriete na vedomie a že ste spokojný/á s takto pozmenenou Stránkou (Stránkami). Zároveň si vyhradzujeme právo kedykoľvek a bez upozornenia Stránku (Stránky) zrušiť. V prípade, že využijeme naše právo pozmeniť alebo zrušiť Stránku (Stránky), nenesieme žiadnu zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretej strane.

5. Právne spory. Tieto Podmienky podliehajú a vykladajú sa podľa zákonov štátu Virginia (Commonwealth of Virginia) v Spojených štátoch amerických, s vylúčením predpisov tohto štátu týkajúcich sa konfliktu právnych noriem. Súhlasíte s tým, že vo veci akejkoľvek požiadavky alebo sporu, ktorý máte vo vzťahu k spoločnosti GlobalLogic, musí rozhodovať výlučne štátny alebo federálny súd so sídlom v štáte Virginia (Commonwealth of Virginia), pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo pokiaľ to upravuje klauzula o arbitráži nižšie. Súhlasíte s tým, že v prípade vedenia súdnych sporov vo veci vyššie uvedených požiadaviek alebo sporov sa podriadite jurisdikcii súdov sídliacich v meste Alexandria vo Virginii.

6. Arbitráž. V prípade požiadaviek (i) vznesených rezidentom v krajine inej ako sú Spojené štáty americké; alebo (ii) pri ktorých celková požadovaná kompenzácia nepresahuje sumu desaťtisíc amerických dolárov ($10 000,00), súhlasíte s tým, že spoločnosť GlobalLogic má právo zvoliť si riešenie sporu nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom záväzného arbitrážneho konania s absenciou osobnej prítomnosti. V prípade, že sa spoločnosť GlobalLogic rozhodne pre arbitráž, súhlasíte týmto s tým, že akékoľvek požiadavky budú spadať do výlučnej právomoci arbitrážneho konania, ktoré musí byť iniciované prostredníctvom etablovaného poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov („ADR“), ktorého vyberie spoločnosť GlobalLogic. Zvolený poskytovateľ ADR a jednotlivé strany musia dodržiavať nasledujúce pravidlá: (a) arbitráž bude prebiehať cez telefón, online a/alebo bude založená výhradne na písomných podaniach, pričom konkrétny spôsob komunikácie zvolí strana iniciujúca arbitrážne konanie; (b) arbitráž nebude zahŕňať žiadne osobné stretnutia strán sporu alebo svedkov v spore, pokiaľ sa strany nedohodnú inak; a (c) akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa kompenzácie, ktoré rozhodujúci sudca vynesie, môže byť zapísané na ktoromkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. Požiadavky na nápravné súdne opatrenia alebo iné formy nápravy podľa ekvity sa z arbitráže výslovne vylučujú.

7. Všeobecné ustanovenia. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky zákony, pravidlá a právne normy týkajúce sa Vášho používania Stránky (Stránok). Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov amerických a rozhodnete sa poskytnúť spoločnosti GlobalLogic informácie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto informácie môžu byť spracované v Spojených štátoch amerických alebo sem prenesené. Tým, že informácie poskytnete, vyjadrujete svoj súhlas s vyššie uvedeným. Tieto Podmienky, spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek ďalšími právnymi oznamami, ktoré spoločnosť GlobalLogic zverejní na Stránke (Stránkach) predstavujú úplné právne ujednanie týkajúce sa Stránky (Stránok) medzi Vami a spoločnosťou GlobalLogic. Žiadne zrieknutie sa zodpovednosti či práva vo vzťahu ku ktorejkoľvek podmienke z týchto Podmienok nemôže byť považované za dodatočné alebo pokračujúce zrieknutie sa zodpovednosti či práva vo vzťahu k takejto alebo ktorejkoľvek inej podmienke a neschopnosť spoločnosti GlobalLogic presadiť akékoľvek právo alebo ustanovenie uvedené v týchto Podmienkach nepredstavuje rezignáciu na takéto právo alebo ustanovenie. V prípade, že súd s príslušnou jurisdikciou rozhodne, že ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok je neplatné, súhlasíte s tým, že súd sa má pokúsiť uznať úmysel vyjadrený v danom neplatnom ustanovení, a že ostatné ustanovenia týchto Podmienok ostávajú v platnosti. Súhlasíte s tým, že akákoľvek požiadavka alebo vec týkajúca sa Stránky (Stránok) a týchto Podmienok musí byť vznesená v lehote jedného (1) roka od jej vzniku, inak sa považuje za premlčanú.

8. Kontaktné údaje. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa týchto Podmienok alebo Stránky (Stránok), navštívte prosím našu stránku „Kontaktujte nás“. Budeme tiež radi, ak nás budete informovať o akýchkoľvek problémoch, urážlivom obsahu, prípadoch porušenia našich pravidiel a zásad a/alebo prípadoch zneužívania na adrese info@globallogic.com.