Zásady ochrany osobných údajov a súkromia

Dátum poslednej aktualizácie: 20. marca 2018

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súkromia predstavujú nedeliteľnú súčasť zmluvy, ktorú vzájomne uzatvárame, a ktorá definuje podmienky používania našej webovej stránky (stránok). V týchto zásadách nájdete informácie o tom kto sme, prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje a, ak ste dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, aké sú vaše práva a ako sa s nami môžete skontaktovať, ak je to potrebné.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov tieto Zásady ochrany osobných údajov a súkromia dopĺňať a meniť. Dátum ostatnej aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov a súkromia je uvedený na začiatku stránky a je označený ako „Dátum poslednej aktualizácie“.

Kto sme?

Sme GlobalLogic, Inc. Naše kontaktné údaje a ďalšie informácie o nás nájdete na konci tohto dokumentu. Ak nie je uvedené inak, sme vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v súlade s týmito zásadami v pozícii prevádzkovateľa.

Čie osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v prípade, že:

 • ste naším zákazníkom alebo dodávateľom (alebo sa ním chcete stať);
 • používate naše služby alebo produkty;
 • pracujete pre nášho zákazníka alebo dodávateľa, alebo pre niekoho, kto používa naše služby alebo produkty;
 • ste niekto (alebo pracujete pre niekoho), komu chceme ponúknuť naše služby formou reklamy alebo marketingových aktivít;
 • ste naším zamestnancom, dodávateľom, alebo ste prejavili záujem o spoluprácu s nami.

Informácie, ktoré nezhromažďujeme – deti

V online prostredí sa nikdy vedome nesnažíme získať údaje od detí mladších ako 13 rokov a nikdy im vedome neponúkame naše produkty či služby. Nikdy vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje bez súhlasu rodiča(ov), prijmeme opatrenia na vymazanie týchto údajov.

Aký druh osobných údajov spracúvame?

Môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste nám poskytli vy alebo ktoré máme z iných zdrojov. Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, ktoré spracúvame, môžu zahŕňať:

 • vaše meno;
 • informácie o tom, pre koho pracujete, vašu pracovnú pozíciu alebo oddelenie, kde pôsobíte;
 • vašu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, alebo iné kontaktné údaje (tieto sa môžu týkať vašej práce alebo môže ísť o súkromné údaje, podľa povahy vzťahu, ktorý máme s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete;
 • informácie o vašej osobe, ktoré ste nám poskytli telefonicky, e-mailom, prostredníctvom našej webovej stránky, prostredníctvom sociálnych sietí, alebo iným spôsobom. Patria sem aj informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame, keď používate našu webovú stránku; keď sa prihlásite na sledovanie alebo odber našich podujatí alebo o nich dostanete informáciu; keď nám dodávate tovary alebo služby; keď sa informujete o našich službách; keď si u nás niečo objednáte; keď sa zúčastňujete súťaží, propagačných aktivít alebo prieskumov; keď nás kontaktujete, aby ste nahlásili problém; alebo ak vykonáte niektorú zo spomínaných vecí v mene osoby, pre ktorú pracujete;
 • informácie týkajúce sa transakcií s našou spoločnosťou, v ktorých figurujete vy alebo osoba, pre ktorú pracujete (napr. detaily našich produktov alebo informácie o službách, ktoré sme dodali, alebo ktoré sme prijali od vás alebo od osoby, pre ktorú pracujete);
 • iné informácie, ktoré sa vás týkajú, a spracúvanie ktorých je z našej strany nevyhnutné, aby sme mohli uzatvoriť alebo realizovať dohodu s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete (napr. právo na pracovné informácie a informácie získané od agentúr úverových referencií, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli vykonať príslušné overenia a kontroly týkajúce sa vás alebo inej osoby, pre ktorú pracujete, alebo ku ktorej máte nejaký iný vzťah);
 • informácie o podujatiach, na ktoré ste pozvaní vy alebo vaše spriaznené osoby, ako aj vaše osobné údaje a preferencie v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre potreby organizácie a riadenia týchto podujatí (napr. vaše preferencie v oblasti stravy);
 • informácie týkajúce sa vašej osoby, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme získali z iných zdrojov pri vašej návšteve v našej spoločnosti (napr. ak sa pri návšteve ktoréhokoľvek nášho zastúpenia prihlásite alebo vás zachytí náš bezpečnostný kamerový systém (CCTV), alebo ak nám poskytnete informácie o poznávacej značke svojho vozidla);
 • informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našej webovej stránky, vrátane:
  •  technických informácií, vrátane IP adresy použitej na pripojenie vášho počítača na internet, informácie o vašom prihlasovacom mene, type a verzii prehliadača, nastavení časového pásma, typov a verzií plug-inov prehliadača, operačnom systéme a platforme;
  •  informácií o vašej návšteve, vrátane úplných URL údajov, informácií o postupnosti kliknutí (clickstream) smerujúcich k našej stránke, na nej a z nej (vrátane údajov o čase a dátume), službách, ktoré ste si pozreli alebo ktoré ste vyhľadávali, informácií o čase odozvy stránky, chybách pri sťahovaní súborov, dĺžke návštevy konkrétnych stránok, informácií o interakciách stránok (ako sú napr. informácie o posúvaní (scrolling), kliknutiach, pohyboch myšky (mouse-overs)), informácií o metódach použitých na odchod zo stránky, či informácií o telefónnych číslach, z ktorých k nám prichádzajú volania, alebo o sociálnych médiách, z ktorých nás kontaktujete.

Súbory cookie

Informácie o tom, ako používame súbory cookie na spracúvanie osobných údajov sú vysvetlené v našich Zásadách používania súborov cookie. Prosím, prečítajte si ich.

Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje spracúvame:

 • aby sme mohli uzatvárať a realizovať dohody s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete;
 • aby sme mohli:
  •  poskytovať služby zákazníkom a ďalším užívateľom týchto služieb;
  •  prijímať tovary a služby od dodávateľov;
  •  riadiť a spravovať naše vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a inými užívateľmi našich služieb;
 • ak ste vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, relevantným zákazníkom, užívateľom alebo dodávateľom tovarov alebo služieb na tieto účely;
 • pre potreby reklamy a marketingu a na poskytovanie informácií o našich službách;
 • pre potreby spravovania našej webovej stránky v súlade s našimi obchodnými podmienkami, ďalej na interné operácie, ako je napr. riešenie problémov, a pre potreby dátovej analýzy, testovania, výskumu či na štatistické a prieskumné účely;
 • aby sme mohli zlepšovať našu webovú stránku a zaistiť prezentáciu jej obsahu spôsobom, ktorý je najefektívnejší pre vás a pre váš počítač;
 • aby sme zaručili bezpečnosť našej webovej stránky a ostatných systémov;
 • aby sme dokázali zmerať a lepšie poznať účinnosť reklamy, ktorú vám a iným užívateľom ponúkame, a aby sme vám prinášali relevantnú reklamu;
 • aby sme vám dokázali navrhnúť či odporučiť služby, o ktoré máte záujem vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, a ktoré sú v súlade s preferenciami, ktoré ste vyjadrili (ak je to relevantné).

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito tretími stranami:

 • s akýmkoľvek členom našej skupiny, t.j. s našimi dcérskymi spoločnosťami, filiálkami a ich zastúpeniami;
 • s príslušnými tretími stranami vrátane:
  • našich obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov, aby sme mohli uzatvárať alebo realizovať zmluvy alebo iné obchodné vzťahy, ktoré vzniknú v bežnom obchodnom vzťahu, ktorý má naša spoločnosť s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete;
  • s našimi audítormi, právnymi a inými profesionálnymi poradcami či poskytovateľmi služieb;
 • v prípade informácií získaných prostredníctvom našej webovej stránky:
  • so zadávateľmi reklamy a reklamnými sieťami, ktoré tieto údaje potrebujú na to, aby mohli vybrať a ponúknuť reklamu relevantnú pre vás aj pre iných. Zadávatelia reklamy nemajú prístup k informáciám umožňujúcim identifikáciu konkrétnych osôb, no poskytneme im súhrnné informácie o našich užívateľoch. Takéto súhrnné informácie môžeme využiť aj na to, aby sme zadávateľom reklamy pomohli dostať sa k cieľovej skupine, na ktorú sa zameriavajú. Osobné údaje získané od vás môžeme použiť na to, aby sme vyhoveli prianiam zadávateľov reklamy tým, že ich reklamu zobrazíme práve tejto spomínanej cieľovej skupine (v súlade s pravidlami používania súborov cookie definovanými v príslušnej časti týchto Zásad);
  • s poskytovateľmi analytických a vyhľadávacích služieb, ktorí nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať našu webovú stránku (v súlade s pravidlami používania súborov cookie definovanými v príslušnej časti týchto Zásad).

Iné situácie, v ktorých môžeme sprístupniť osobné údaje tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme tretím stranám sprístupniť:

 • v prípade, že kupujeme alebo predávame spoločnosť alebo obchodný majetok, kedy môžeme vaše osobné údaje sprístupniť potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu týchto spoločností alebo obchodného majetku v súlade s podmienkami definovanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a súkromia;
 • ak našu spoločnosť alebo podstatnú časť jej majetku získa tretia strana, kedy sa osobné údaje zákazníkov stávajú jedným z prenášaných obchodných aktív;
 • ak nám povinnosť sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné údaje vyplýva z povinnosti konať v súlade s právnymi predpismi alebo realizovať či dodržať obchodné alebo dodávateľské podmienky a iné dohody, ktoré sme s vami uzatvorili; alebo ak je to v záujme ochrany práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti GlobalLogic, našich zákazníkov, zamestnancov a iných osôb. Týka sa to aj výmeny informácií s inými spoločnosťami a organizáciami (vrátane orgánov činných v trestnom konaní) s cieľom zamedziť podvodnému konaniu a znížiť iné riziká.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z nasledujúceho rámca:

 • ak je na to, aby sme mohli spracúvať vaše osobné údaje, potrebné získať váš predošlý súhlas (napr. v prípade priameho marketingu), získame váš súhlas s takýmto spracúvaním a budeme sa naň spoliehať (nižšie nájdete návod ako odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov).
 • V ostatných prípadoch budeme vaše osobné údaje spracúvať len vtedy, ak je to nevyhnutné:
  • na výkon zmluvy alebo dohody, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo pred uzatvorením takejto dohody, ak si vyžiadate príslušné kroky zahŕňajúce spracovanie osobných údajov;
  • na zaistenie dodržania právnych náležitostí noriem a predpisov, ktoré sa nás týkajú; alebo
  • na účely zabezpečenia legitímnych záujmov z našej strany alebo zo strany inej osoby pod podmienkou, že sa tak stane len v situácii, ak tieto legitímne záujmy nie sú prevýšené vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami vyžadujúcimi si ochranu osobných údajov (väčšina situácií, v ktorých vaše osobné údaje spracúvame na základe vzťahu, ktorý máme s osobou, pre ktorú pracujete, patrí do tejto kategórie).

Na akú dlhú dobu spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na účel(y), na ktoré boli pôvodne zhromaždené. Po uplynutí tejto doby sú tieto údaje vymazané alebo archivované, s výnimkou rozsahu, v ktorom je pokračovanie ich spracúvania z našej strany nevyhnutné na to, aby sme zaručili dodržiavanie právnych povinností, ktoré sa nás týkajú, alebo súlad s inými legitímnymi a zákonnými požiadavkami a účelmi. V prípade, že ste naším súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, vaše osobné údaje budeme uchovávať najviac 3 roky od ich získania, pokiaľ sa ne nevzťahuje iná doba uchovávania vyplývajúca zo spomínaných účelov.  

Kde osobné údaje spracúvame?

Údaje, ktoré v súvislosti s vašou osobou spracúvame, môžu byť prenášané do destinácie a uložené v destinácii mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), kde sa na údaje nemusia vzťahovať rovnocenné právne predpisy v oblasti ochrany údajov. Údaje môžu byť tiež spracúvané zamestnancami našej spoločnosti či našich dodávateľov nachádzajúcimi sa mimo EHP. Patria sem aj zamestnanci zapojení, okrem iného, do vybavovania objednávok, spracovania platobných operácií a poskytovania služieb podpory.

Ak sú osobné údaje prenášané v súvislosti s poskytovaním našich služieb, podnikneme všetky kroky potrebné na zaistenie príslušných zabezpečení a bezpečného zaobchádzania s údajmi v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súkromia.

Pri ochrane poskytnutých osobných údajov a informácií, a to tak pri ich prenose ako aj pri ich získavaní, postupujeme podľa bežných štandardov zaužívaných v našom odvetví. Všetky spracúvané osobné údaje sú uložené na bezpečných serveroch. Všetky platobné transakcie sú zašifrované pomocou vhodných technológií. Ak sme vám poskytli (alebo ak ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k niektorým častiam našej webovej stránky alebo našich systémov, je vašou povinnosťou zachovať dôvernosť tohto hesla. Žiadame vás, aby ste heslo nikomu neprezradili.

Bohužiaľ, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Urobíme všetko preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili, no aj napriek tomu nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré prenášate na našu webovú stránku a riziko za akýkoľvek takýto prenos znášate vy. Po prijatí vašich informácií budeme postupovať podľa prísnych pravidiel a využijeme prísne bezpečnostné funkcie, aby sme spravili všetko pre zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim.

Upozorňujeme, že na iné internetové stránky, odkazy na ktoré sú umiestnené na našej stránke (stránkach) alebo v e-mailoch spoločnosti GlobalLogic sa môžu vzťahovať ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od ustanovení definovaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a súkromia. Odporúčame preto, aby ste si v záujme ochrany svojho súkromia preštudovali aj zásady ochrany osobných údajov a súkromia spomínaných stránok, aplikácií a ďalších digitálnych lokalít, odkazy na ktoré sa môžu nachádzať na našich stránkach a v e-mailovej komunikácii.

Aké sú vaše práva?

Máte nasledujúce práva týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

 • Máte právo požiadať o sprístupnenie dotknutých osobných údajov (nižšie nájdete návod ako získať prístup k svojim osobným údajom).
 • Máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Za istých okolností (zvyčajne vtedy, keď ste nám osobné údaje poskytli vy a už nie je potrebné, aby sme ich ďalej spracúvali) môžete mať právo požiadať o vymazanie dotknutých údajov.
 • Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho predošlého súhlasu s ich spracúvaním, máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním. Následne ukončíme spracúvanie týchto údajov.
 • V prípade, že máte sťažnosť týkajúcu sa ktorejkoľvek časti procesu spracúvania vašich osobných údajov z našej strany, máte právo nás kontaktovať, alebo, ak sa nachádzate na území EÚ, môžete sa obrátiť na miestne regulačné orgány.

Ako odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas s akýmkoľvek relevantným spracúvaním osobných údajov môžete odvolať:

 • prostredníctvom e-mailu adresovaného na privacy@globallogic.com;
 • písomne, zaslaním odvolania na nižšie uvedenú adresu.

Ako uplatniť vaše právo na prístup k svojim osobným údajom

Právo na prístup k svojim osobným údajom si môžete uplatniť:

 • prostredníctvom e-mailu adresovaného na privacy@globallogic.com;
 • písomne, zaslaním odvolania na nižšie uvedenú adresu.

Upozorňujeme, že pred poskytnutím požadovaných informácií môžeme byť povinní vyžiadať si od vás ďalšie informácie na overenie vašej totožnosti.

Kontaktné údaje

Naše úplné kontaktné údaje sú:

GlobalLogic’s headquarters
1741 Technology Drive, Suite 400
San Jose CA 95110, United States of America
Attention: General Counsel

Zmeny a doplnenia týchto zásad

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia našich Zásad ochrany osobných údajov a súkromia, ktoré v budúcnosti prijmeme, budú zverejnené na tejto stránke a, ak to bude vhodné, budeme vás o nich informovať prostredníctvom e-mailu. Prosíme, vracajte sa na túto stránku pravidelne a dostatočne často, aby ste sa dozvedeli o aktualizáciách, doplneniach a zmenách Zásad ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti GlobalLogic.