Monitorovanie zdravotného stav na diaľku – prínosy, výzvy a riešenia

Categories: IoTHealthcare

Pred pandémiou nebol pojem „monitorovanie zdravotného stavu na diaľku“ bežnou súčasťou nášho slovníka. Veľké technologické a zdravotnícke spoločnosti však vo veľkom investovali do výskumu rôznych snímačov na monitorovanie zdravia, do ich uvádzania na trh a do súvisiacich ekosystémov. Dnes sa takéto monitorovanie stáva čoraz viac akceptovanou a využívanou záležitosťou.

V postpandemickom svete sa osobnej zdravotnej starostlivosti venuje stále vyššia priorita a pozornosť. Hlavný prínos monitorovania zdravia na diaľku je zrejmý: aj v prípade, že sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemôžu stretnúť s pacientom osobne, majú k dispozícii ekosystém, kde majú na diaľku dostupné všetky dôležité údaje potrebné na správnu diagnostiku a liečbu pacienta.

Ak si aj odmyslíme obavy zo šírenia infekčných ochorení, chronickí pacienti si vyžadujú priebežné monitorovanie životne dôležitých parametrov. Zdravotníci dokážu zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pacientom tým, že každodenné/rutinné monitorovanie zdravotného stavu či konzultácie môžu realizovať na diaľku a fyzické stretnutia sa obmedzia najmä závažnejšie intervencie a diagnostiku. Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku má mnoho výhod a rozhodujúcu úlohu zohrávajú technológie.

Pozrieme sa na výhody monitorovania zdravotného stavu na diaľku, možnosti použitia a riešenia, ale najprv je dôležité niečo si vysvetliť. Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku sa vzťahuje na zber údajov o životných funkciách pacienta, zatiaľ čo „klinická konzultácia na diaľku“ sa zameriava na liečbu na diaľku a odporúčania lekárov na základe monitorovaných životných funkcií a ďalších dostupných údajov o pacientovi. V tomto článku sa budeme zaoberať monitorovaním zdravotného stavu na diaľku.

Typy monitorovania zdravotného stavu

Monitorovanie vitálnych funkcií pacienta, ako je napr. telesná teplota, pulz, saturácia krvi kyslíkom, hmotnosť a ďalšie faktory, je základom lekárskych konzultácií a dôležitou súčasťou diagnostiky pacientových symptómov. Pravidelné monitorovanie je ešte dôležitejšie v priebehu liečby pacientov.

Monitorovanie vitálnych funkcií sa zvyčajne realizuje v nemocnici alebo na klinike, kde sa pacient lieči. Napredujúce technologické inovácie a klesajúce náklady na monitorovacie prístroje/snímače však zmenili aj túto situáciu. Tri hlavné klasifikácie monitorovania zdravotného stavu v súčasnosti tvoria:

 • Osobné monitorovanie: Pacient a zdravotník sa na monitorovanie životných funkcií pacienta musia fyzicky stretnúť.
 • Monitorovanie podľa potreby: Pacient alebo jeho opatrovateľ(ka) môže monitorovať životné funkcie pacienta v domácom prostredí podľa stanoveného harmonogramu.
 • Implicitné monitorovanie: Inteligentné nositeľné prístroje implicitne monitorujú životné funkcie pacienta a zhromažďujú o nich dáta.

Ako pomáha monitorovanie zdravotného stavu na diaľku?

Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku kombinuje monitorovanie podľa potreby a implicitné monitorovanie, čím pomáha lekárom a iným zdravotníkom získať priebežný prehľad o údajoch pacienta, ktoré môžu signalizovať zmeny v jeho zdravotnom stave. To má zásadný význam pre pacientov trpiacich nejakým ochorením. Pri niektorých ochoreniach sa počas hospitalizácie zdá, že pacienti sú na dobrej ceste k uzdraveniu, ale v priebehu niekoľkých týždňov po prepustení sa ich zdravotné problémy vrátia. V takýchto prípadoch môže pomôcť monitorovanie zdravotného stavu na diaľku po prepustení pacienta z nemocnice.

Jedným z riešení by mohlo byť, aby kvalifikovaná zdravotná sestra na plný úväzok sledovala životné funkcie pacienta, no toto riešenie je nákladné a neudržateľné a nie je možné venovať sa takto každému pacientovi.

Platformy na monitorovanie zdravotného stavu na diaľku ponúkajú alternatívu využívajúcu systém zdravotníckych prístrojov a snímačov pripojených k mobilnej aplikácii a/alebo súboru aplikácií na monitorovanie na diaľku, ktoré odovzdávajú údaje o pacientovi zdravotníckemu personálu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak získavajú priebežný prehľad o zdravotnom stave pacienta, aby mohli monitorovať existujúci plán liečby alebo zasiahnuť na základe vstupov z lekárskych prístrojov a senzorov.

Odporúčané čítanie: Digital Biomarkers: The New Era of Wearable Technology

Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku – výhody

Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku je prínosné pre pacientov s chronickými ochoreniami vyžadujúcich dôkladnú kontrolu životných funkcií. K ďalším výhodám tejto technológie patrí:

 • Celkové zlepšenie ponemocničnej starostlivosti založenej na dosiahnutých zdravotných výsledkoch pacienta (tzv. value-based care).
 • Intenzívne monitorovanie chronického ochorenia pacienta prostredníctvom monitorovania zdravotného stavu na diaľku.
 • Zníženie počtu návštev v nemocnici, čo odbremeňuje pacientov trpiacich problémami s pohybom.
 • Zníženie počtu opätovných hospitalizácií.
 • Uľahčenie dodržiavania obmedzení fyzického kontaktu s inými osobami.
 • Pomoc pri riešení nedostatku kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.
 • Pravidelné monitorovanie zdravotného stavu pacientov môže pomôcť pri skoršom odhalení ochorenia a v dosahovaní lepších výsledkov liečby.

Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku – výzvy

Podobne ako pri iných riešeniach v oblasti diaľkového monitorovania (napríklad pri prediktívnej údržbe vo výrobných odvetviach), aj monitorovanie zdravotného stavu na diaľku je závislé na konektivite zabezpečujúcej synchronizáciu údajov medzi snímačmi a prístrojmi, ktoré lekári používajú na prístup k ich výstupom. K ďalším výzvam patrí:

 • Oneskorenie pri synchronizácii údajov.
 • Zaučenie pacienta, privyknutie na nosenie nového prístroja a starostlivosť oň.
 • Nekonzistentnosť a duplicita údajov.
 • Konfigurácia prístrojov a ich ladenie na diaľku.
 • Prijímanie údajov z prístrojov s rôznymi výstupnými formátmi.

Klasifikácia prístrojov na monitorovanie zdravotného stavu na diaľku

Zdravotnícke prístroje a snímače na meranie životných funkcií tela sú najdôležitejšou súčasťou riešení na monitorovanie zdravotného stavu na diaľku. Takéto prístroje sú zväčša externé, no vďaka technologickému pokroku už niektoré z nich môžu byť aj implantované a môžu slúžiť na viaceré účely. Napríklad niektoré kardiostimulátory môžu kontrolovať srdcový tep, zároveň však môžu sledovať aj stav srdca pacienta a poskytovať o ňom dôležité informácie.

Existujú však aj obmedzenia; prístroje a snímače naprogramované na snímanie údajov pri určitej udalosti alebo v určitom čase sa napríklad musia cez Bluetooth synchronizovať s mobilnými aplikáciami. Niektoré prístroje vyžadujú na zaznamenanie požadovaných údajov o životných funkciách manuálne ovládanie, teda údaje sa do aplikácie zadávajú ručne, a pod. Zdravotnícke prístroje a snímače môžeme podľa toho vo všeobecnosti rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Implicitné meracie prístroje

Tieto zariadenia zbierajú údaje o životných funkciách bez manuálneho zásahu. Patria sem napr.:

 • Implantovateľné alebo pripevnené prístroje slúžiace na konkrétny účel, ako sú napr. kochleárne implantáty alebo kardiostimulátory.
 • Nositeľné prístroje ako sú napr. inteligentné hodinky alebo krokomery.

Manuálne meracie prístroje

Pacient alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musia údaje odčítať alebo zadať manuálne. Príkladom takéhoto externého prístroja je napr. pulzný oxymeter.

 

Príklady použitia monitorovania zdravotného stavu na diaľku

Existuje mnoho možných postupov na diaľkové monitorovanie zdravia. Zmapovanie pracovného postupu je dôležitou súčasťou návrhu riešenia a umožňuje všetkým zainteresovaným stranám vidieť, ako a kde sa údaje o pacientoch používajú a aké rozhodnutia sa na ich základe prijímajú.

Nasledovný obrázok mapuje bežný postup pre pacienta prepusteného z nemocnice, ktorý potrebuje dlhodobú starostlivosť:

V praxi už dnes existuje veľa príkladov použitia a inovácie v tejto oblasti otvárajú každý deň množstvo nových možností monitorovania zdravotného stavu na diaľku. Nižšie prinášame niekoľko ďalších spôsobov, ako túto technológiu možno využiť v prospech pacientov a zlepšiť tak výsledky poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Bezpečnosť a predchádzanie úrazom na pracovisku

V mnohých priemyselných odvetviach pracujú ľudia v dlhých a únavných zmenách a zlyhania v úsudku alebo ľudské chyby môžu viesť k značným finančným stratám či dokonca k stratám na životoch. V letectve, pri obsluhe ťažkých mechanizmov, pri ťažbe prírodných zdrojov ba dokonca aj v zdravotníctve je v stávke naozaj veľa. Riešenia diaľkového monitorovania zdravotného stavu môžu poskytnúť systém zdravotných kontrol pre odborníkov pôsobiacich na takýchto rizikových pracoviskách.

Poisťovníctvo

Technologický pokrok umožňuje poisťovniam využívať údaje poskytované službami monitorovania zdravotného stavu na diaľku pri rozhodovaní o poistnom. Ľudia s dlhodobo dobrým zdravotným stavom tak môžu získať nižšie poistné v porovnaní s tými, u ktorých boli v zhromaždených údajoch identifikované rizikové faktory.

Športovci

Údaje o životných funkciách môžu športovcom priniesť významné informácie, pričom monitorované telesné parametre sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho športového odvetvia alebo aktivity: napríklad oštepár môže chcieť merať rýchlosť svojho behu, aby dosiahol optimálne výsledky, plavec môže poznatky o hladine kyslíka v krvi využiť na zlepšenie výkonu, a pod. Systém monitorovania zdravotného stavu možno upraviť pomocou ďalších súborov snímačov a prístrojov a vytvoriť tak riešenia „na mieru“ pre rôzne typy športovcov.

Fitnes nadšenci

Čoraz viac ľudí chce žiť zdravým životným štýlom a monitorovanie telesných parametrov im v tom môže pomôcť. Už teraz sú k dispozícii rôzne riešenia, ako napríklad nositeľné fitnes prístroje. Zapojenie fitnes nadšencov sa môže zvýšiť aj úpravou riešení pre monitorovanie zdravotného stavu na diaľku tak, aby prístroje dokázali sledovať a vyhodnocovať aj iné aspekty každodenného života, ako je napr. kvalita spánku či čas strávený používaním elektronických prístrojov.

Dôležité aspekty hodnotenia riešení pre monitorovanie zdravotného stavu na diaľku

Konkrétne vlastnosti a možnosti zvoleného riešenia budú do značnej miery závisieť od potrieb vašej firmy, pacientov a zdravotníckeho personálu. Vo všeobecnosti by mali kvalitné riešenia pre monitorovanie zdravotného stavu na diaľku spĺňať ak nie všetky nasledujúce vlastnosti, tak aspoň ich väčšinu:

 • Jednoduché pripájanie a registrácia prístroja do systému na strane pacientov aj nemocníc/zdravotníckych zariadení.
 • Častý zber údajov z monitorovacích prístrojov a minimálne oneskorenie pri ich synchronizácii so vzdialenými službami.
 • Obchodné pravidlá optimalizované na aktiváciu výstražných upozornení a núdzových hlásení.
 • Realizácia núdzových hlásení.
 • Jednotné komunikačné riešenia na zabezpečenie komplexnej „end-to-end“ komunikácie.
 • Plánovanie osobných alebo virtuálnych stretnutí pacientov a lekárov/návštev zdravotníckych zariadení.
 • Riešenia v oblasti interoperability na zaistenie plynulého toku pacientskych záznamov.
 • Fakturácia a predplatné.
 • Súlad s nariadeniami HIPAA a GDPR[1] v oblasti ochrany osobných zdravotných údajov.

[1] Pozn. prekl.: Health Insurance Portability and Accountability Act – federálny zákon v USA požadujúci vytvorenie národných štandardov na ochranu citlivých zdravotných informácií o pacientoch pred ich zverejnením bez ich súhlasu alebo vedomia pacienta.

Príklad: IoMT FHIR Connector for Azure

Platformy na monitorovanie zdravotného stavu na diaľku sa musia vysporiadať so spoločnými výzvami ako je prijímanie údajov s vysokou časovou frekvenciou, škálovateľnosť na pridávanie nových prístrojov alebo interoperabilita údajov.

Konektor IoMT FHIR pre Azure sa pokúsil vyriešiť všetky tieto problémy poskytnutím nástrojov na bezproblémové získavanie údajov od zdravotníckych prístrojov (IOMT[1]). Údaje sa bezpečne presúvajú na platformu Azure pre potreby monitorovania zdravotného stavu pacienta na diaľku. Týmto spôsobom sa riešia aj problémy spojené s nedostatočnou interoperabilitou dát tým, že údaje sa uchovávajú na serveri FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Viac informácií nájdete v repozitári repozitári platformy github.

[1] Pozn. prekl.: Health Insurance Portability and Accountability Act – federálny zákon v USA požadujúci vytvorenie národných štandardov na ochranu citlivých zdravotných informácií o pacientoch pred ich zverejnením bez ich súhlasu alebo vedomia pacienta.
[2] Pozn. prekl.: Internet of Medical Things

Záver

Monitorovanie zdravotného stavu na diaľku je rýchlo sa rozvíjajúca doména, v ktorej prebieha intenzívny výskum a na trh pravidelne prichádzajú nové riešenia. K dispozícii je mnoho hotových riešení, no možno ich vytvoriť aj takpovediac „na mieru“, alebo ich možno postaviť na základe open source nástrojov ako je IoMT Connector for Azure tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si, ako pomocou technológie meníme využívanie zdravotnej starostlivosti alebo sa pýtajte priamo členov tímu GlobalLogic.

 

Author

Autor

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Pozrieť všetky články

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

 • URL copied!